Druga lista liderów rynku NewConnect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podała, że od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa lista liderów rynku NewConnect, określona mianem segmentu NewConnect LEAD. Uwzględnia ona największe i najpłynniejsze spółki tego rynku.

NewConnect LEAD liczy obecnie 13 emitentów, którzy spełniają najwyższe kryteria ilościowe, uwzględniające kapitalizację, płynność obrotu, okres pozostawania spółką publiczną oraz kryteria jakościowe: przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk i rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych.
Oprócz spółek wyłonionych podczas pierwszej kwalifikacji, w segmencie New Connect LEAD znalazły się 3 nowe spółki: Grupa ADV SA, PTI SA i T2 Investment SA. Z segmentu zostali natomiast wykluczeni dotychczasowi uczestnicy: Blumerang Pre IPO SA i R&C Union SA, którzy nie spełnili kryteriów ilościowych oraz Wealth Bay SA i Wrocławski Dom Maklerski SA, w stosunku do których stwierdzono naruszenie obowiązków informacyjnych. W segmencie New Connect LEAD nie znalazły się również LST Capital SA i Pragma Inkaso SA, które w II kwartale 2010 r. zostały przeniesione na rynek regulowany.
Uzyskanie przez te spółki statusu emitentów notowanych na rynku regulowanym jest dowodem na to, że w skład segmentu New Connect LEAD wchodzą spółki z rynku NeConnect, które z uwagi na osiągnięty poziom rozwoju, parametry rynkowe i przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji mogą pretendować do Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Segment NC LEAD skupia i promuje liderów rynku NewConnect, stąd przy dokonywaniu kwalifikacji do segmentu brak zastrzeżeń do prawidłowego wypełniania przez spółki obowiązków informacyjnych jest równie istotny, jak kryteria ilościowe. Z tego też względu w segmencie New Connect LEAD nie znaleźli się emitenci, którzy spełnili parametry ilościowe, lecz naruszyli obowiązki informacyjne. Stwierdzone naruszenia miały charakter incydentalny, jednak przesądziły o niezakwalifikowaniu tych spółek do segmentu New Connect LEAD.
Kolejna kwalifikacja do elitarnego grona NewConnect będzie miała miejsce 30 września 2010 r.