Zlecenia maklerskie

Zlecenie maklerskie zawiera oświadczenie woli zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych na określonych warunkach. Za pośrednictwem firm inwestycyjnych trafiają na sesję giełdową.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie inwestorzy zawierają transakcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w oparciu o zlecenia składane do domów lub biur maklerskich, skąd są przesyłane na Giełdę do arkusza zleceń. System transakcyjny Giełdy na podstawie otrzymanych zleceń ustala obiektywne kursy instrumentów finansowych.
Inwestorzy mają do dyspozycji różne rodzaje zleceń, w których mogą określić ceny transakcji, terminy i warunki wykonania zleceń. To wszystko po to, aby inwestowanie na giełdzie było dostosowane do strategii każdego inwestora.

Zlecenia z limitem

Zlecenia z limitem realizacji (zlecenia LIMIT) - inwestor określa cenę instrumentu finansowego, zwaną inaczej limitem ceny, po jakim jest skłonny kupić lub sprzedać dany instrument finansowy. W zleceniu kupna określony przez inwestora limit oznacza maksymalny kurs, po którym jest on skłonny kupić dany instrument. Natomiast w zleceniu sprzedaży inwestor ustanawiając limit określa minimalny kurs, po którym jest skłonny sprzedać posiadany instrument finansowy.

Zlecenia PKC i PCR

Zlecenia po każdej cenie (zlecenia PKC) – inwestor nie określa limitu ceny instrumentu finansowego. Zlecenia PKC mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę – są realizowane po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń. Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń. Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji, jak zlecenia PCR.
Zlecenia po cenie rynkowej (zlecenia PCR) - nie zawierają limitu ceny. W fazie notowań ciągłych zlecenia PCR są realizowane po najlepszej możliwej cenie zlecenia przeciwstawnego oczekującego na realizację w arkuszu zleceń. W przypadku częściowej realizacji zlecenia, niezrealizowana część tego zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi, po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia PCR mają taki sam priorytet realizacji, jak zlecenia PKC.
Zlecenia z limitem aktywacji (zlecenia STOP) – inwestorzy stosują takie zlecenia zakładając, że kurs danego instrumentu finansowego po osiągnięciu ustalonego poziomu będzie podążać w oczekiwanym przez nich kierunku. Wyróżniamy dwa rodzaje zleceń typu STOP: STOP Limit oraz STOP Loss.
STOP Limit to zlecenie, w którym inwestor określa limit aktywacji na określonym poziomie oraz limit ceny, po której ma nastąpić realizacja zlecenia. W przypadku, gdy kurs instrumentu finansowego osiągnie poziom równy limitowi aktywacji jest ono dodawane do arkusza zleceń, jako zlecenie LIMIT.
STOP Loss to zlecenie, w którym inwestor określa limit aktywacji na określonym poziomie oraz wybiera opcję PKC. W przypadku, gdy kurs instrumentu finansowego osiągnie poziom równy limitowi aktywacji jest ono dodawane do arkusza zleceń, jako zlecenie PKC. Realizacja takiego zlecenia następuje po najlepszych cenach zleceń znajdujących się po przeciwnej stronie arkusza zleceń.
Zlecenia ze zmiennym limitem realizacji (zlecenia PEG) - zawierają limit ceny, który przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń. Zlecenie PEG może zawierać dodatkowy stały limit ceny: maksymalny - dla zleceń kupna lub minimalny - dla zleceń sprzedaży.

Oznaczenia ważności zleceń maklerskich

- Ważne na dzień bieżący (D) - ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na Giełdę.
- Ważne do oznaczonego dnia (WDD) - ważne nie dłużej niż do końca dnia oznaczonego, jako data ważności zlecenia, jednak nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na Giełdę.
- Ważne na czas nieoznaczony (WDA) - ważne nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na Giełdę.
- Ważne do określonego czasu (WDC) - ważne nie dłużej niż do godziny określonej w tym zleceniu, w dniu jego złożenia na Giełdę, jednak nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na Giełdę. Czas ważności zlecenia jest podawany z dokładnością do jednej sekundy.
- Ważne na fixing (WNF) - ważne do zakończenia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia albo okresu równoważenia w dniu złożenia zlecenia na giełdę.
- Ważne na zamknięcie (WNZ) - ważne do zakończenia fazy zamknięcia w dniu, w którym zostało złożone na giełdę.
- Wykonaj i Anuluj (WIA) - ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji, po czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność.
- Wykonaj lub Anuluj (WLA) - ważne do momentu zawarcia transakcji, przy czym zlecenie to musi być zrealizowane w całości albo nie jest w ogóle realizowane.
W przypadku braku oznaczenia ważności zlecenia przyjmuje się, że zlecenie jest ważne na dzień bieżący.

Dodatkowe warunki realizacji zleceń maklerskich

- Zlecenia z warunkiem minimalnej wielkości wykonania (MWW) - realizowane w całości lub częściowo, co najmniej w wielkości określonej w warunku.
- Zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej (WUJ) – inwestor określa, jaka część wolumenu zlecenia ma być ujawniona w arkuszu zleceń. Kolejne części zlecenia są ujawniane po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia.