Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w XII 2014

Grudzień ubiegłego roku przyniósł znaczną poprawę sytuacji w produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej.

 

Produkcja przemysłowa
Jak podał GUS, w grudniu 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 8,4% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 2,3% niższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 5,3% wyższy niż w grudniu 2013 roku i o 2,3% wyższy niż w miesiącu poprzedzającym.
W stosunku do grudnia 2013 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost produkcji miał miejsce w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 30,0%, maszyn i urządzeń – o 27,9%, urządzeń elektrycznych – o 20,1%, mebli – o 19,0%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,9%, wyrobów z metali – o 12,6% oraz metali – o 12,1%.
Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2013 r., wystąpił w 8 działach, a największy w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,9% oraz wyrobów farmaceutycznych – o 12,9%.
W całym 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 3,3% wyższa w porównaniu z 2013 rokiem.
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku ubiegłoroczna grudniowa produkcja przemysłowa była wyższa o 14,5%.
W 2014 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, w tym w największym stopniu – o 4,7% w górnictwie i wydobywaniu. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe spadły o 1,6%.
Wzrosły ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,1% oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja - o 1,2%.
W grudniu 2014 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,5% niższe niż przed rokiem. Największe obniżki cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym – o 3,1%. Najbardziej obniżono ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 23,1%). Niższe niż w grudniu 2013 roku były również ceny produkcji artykułów spożywczych (o 4,2%), urządzeń elektrycznych (o 1,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,9%), wyrobów z metali (o 1,6%), odzieży (o 1,1%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, napojów (po 0,7%), maszyn i urządzeń (o 0,6%), mebli (o 0,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2%) oraz wyrobów tekstylnych (o 0,2%). Wyższe niż w grudniu 2013 roku były natomiast ceny poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,0%), produkcji metali (o 1,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,6%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,9%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,4%), a także pozostałego sprzętu transportowego (o 3,5%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu spadły o 1,0%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 1,3%) oraz w górnictwie rud metali (o 0,3%). Wzrosły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,2%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,5%.

Produkcja budowlano-montażowa
Jak podał GUS w grudniu 2014 roku produkcja budowlano-montażowa sprzedana obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 5,0% wyższa niż rok wcześniej oraz o 29,7% wyższa niż w listopadzie. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym grudniowa produkcja budowlano-montażowa była o 5,4% wyższa niż rok wcześniej oraz o 1,0% wyższa niż w miesiącu poprzedzającym.
W porównaniu z grudniem 2013 roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 13,4% oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,1%. Spadek produkcji nastąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 3,8%.
W porównaniu z listopadem 2014 r. we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 37,0%, w specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 34,3%, a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 18,4%.
Produkcja budowlano-montażowa za cały 2014 rok była o 3,6% wyższa niż w 2013 roku. W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku grudniowa produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 56,4%.