Produkcja przemysłowa w sierpniu 2014

Rozczarowała dynamika produkcji przemysłowej za sierpień. Czy nie jest to objaw nadchodzącej recesji?

Jak podał GUS, w sierpniu 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 1,9% niższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 8,5% niższa niż w miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 0,7% wyższy niż w sierpniu 2013 roku i o 1,2% niższy niż w miesiącu poprzedzającym.
W stosunku do sierpnia 2013 roku wzrost produkcji sprzedanej miał miejsce w 19 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost produkcji odnotowano w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,6%, napojów – o 11,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,6%, w produkcji artykułów spożywczych – o 4,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 3,4%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,4%, mebli – o 11,2%, maszyn i urządzeń – o 4,8%, urządzeń elektrycznych – o 4,3%, wyrobów z metali – o 3,9%, metali – o 3,0% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 2,7%.
W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna sierpniowa produkcja przemysłowa była wyższa o 5,0%.
W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 0,3% a najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,2%). Wzrosły również ceny komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,1%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,7%), mebli (o 0,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, odzieży (po 0,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4%), wyrobów z metali, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, skór i wyrobów skórzanych (po 0,3%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, urządzeń elektrycznych, metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, wyrobów tekstylnych (po 0,2%) oraz napojów (o 0,1%).
Spadek cen odnotowano w sekcjach m.in. w produkcji artykułów spożywczych (o 0,1%). W sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja nastąpił wzrost cen o 0,2%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lipcu br. O 0,1% spadły natomiast ceny w górnictwie i wydobywaniu.
W porównaniu z grudniem ubiegłego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,6% natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek cen wyniósł 1,5%.