Konto bankowe jest to rachunek prowadzony przez bank na rzecz klienta. Posiadacz konta może dysponować środkami pieniężnymi na zasadach określonych w umowie. Nowoczesna bankowość umożliwia zakładanie konta bankowego  zdalnie. W obecnych czasach warto mieć konto bankowe.

Konto osobiste

Jest najpopularniejszym rachunkiem bankowym prowadzonym dla osób fizycznych, zwane inaczej konto ROR. Służy ono do przechowywania środków pochodzących z wynagrodzenia, renty, emerytury lub innych źródeł dochodu (oprócz dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej), oszczędności. Osoba, która ma konto osobiste, czyli właściciel konta może zakładać lokaty i przyprowadzać różnego rodzaju transakcje a przede wszystkim regulować zobowiązania wobec osób trzecich.
Posiadacz rachunku bankowego może ustalić pełnomocnika, określając jego zakres umocowania.
Najczęściej środki na koncie osobistym są nisko oprocentowane a opłaty za prowadzenie konta są stosunkowo niskie lub zerowe. Posiadacze konta osobistego otrzymują do niego dostęp za pośrednictwem Internetu oraz kartę bankową. Konto bankowe online daje możliwość bankowania całą dobę z dowolnego miejsca. Wygodne jest korzystanie z konta w aplikacji mobilnej. Dzięki otwarciu ekonta osobistego można zaoszczędzić dużo czasu.

Jeżeli korzystasz z bankomatów otwórz konto ROR w banku, który nie pobiera prowizji za wypłaty gotówki.

Małżonkowie mogą założyć wspólne konto bankowe. Oznacza to, że każdy małżonek może samodzielnie zarządzać kontem i wykonywać wszystkie operacje bankowe, także w aplikacji mobilnej banku. Wspólne konto stanowi przedmiot wspólnoty majątkowej.

Podział kont osobistych

Konto osobiste w wersji standard

Standardowy rachunek osobisty umożliwia wykonywanie wszystkich transakcji finansowych dostępnych w ofercie konta osobistego tj.:

- przelewy gotówki, w tym stałe przelewy,

- zlecanie stałych przelewów. 

- wpłaty i wypłaty gotówki w kasie banku lub w bankomatach, 

- konto osobiste online,

- dostęp do aplikacji mobilnej banku,

- realizacja transakcji gotówkowych i bezgotówkowych z rachunku bankowego za pośrednictwem karty płatniczej wydanej do konta, 

- dostęp do historii obrotów. 

Niektóre banki oferują darmowe konto osobiste, tj. kosztuje: zero zł prowadzenie konta osobistego, zero zł użytkowanie karty i brak opłat za wypłaty z bankomatów pod warunkiem otrzymywania regularnych wpływów na rachunek osobisty i wykonania określonej liczby transakcji na koncie w miesiącu. Przykłady takich kont znajdują się tutaj. Zajmują one wysokie miejsca w rankingu kont bankowych.

 

Konto osobiste dla dzieci i młodzieży 

Dziecko też może zostać klientem banku. Konto bankowe dla dziecka w wieku do 13 lat rodzic lub opiekun prawny zakłada sam – z własnym dowodem tożsamości i dokumentem dziecka  potwierdzającym jego tożsamość. W tym przypadku założenie konta osobistego wymaga aby przedstawić w banku:

- akt urodzenia dziecka,

- ewentualnie dodatkowo legitymację szkolną,

- dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego.

Konto młodzieżowe/studenckie

Bank otworzy konto osobiste również osobie młodej. Konto młodzieżowe stanowi rodzaj konta osobistego przeznaczonego dla osób, powyżej 13. roku i poniżej 26. roku życia. Funkcjonuje ono podobnie, jak inne konta osobiste. W przypadku osób niepełnoletnich do otwarcia konta wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawiciela ustawowego. Właścicielem konta osoby nieletniej są rodzice lub przedstawiciel prawny. Banki wymagają przedstawienia dokumentu poświadczającego status potencjalnego klienta (legitymacji szkolnej lub studenckiej).
Młody człowiek, który ma konto osobiste może dokonywać przelewów, wpłacać i wypłacać gotówkę a także korzystać z karty bankowej.
W przypadku kont osobistych dla młodzieży zazwyczaj opłaty bankowe są niższe niż innych a nawet mogą być bezpłatne. Banki chcą w ten sposób przyciągnąć młodych ludzi, wierząc, że w przyszłości będą oni dalej korzystać z ich usług.
Konto młodzieżowe stanowi nie tylko wygodę, lecz również jest dobrym sposobem, na nauczenie młodego człowieka oszczędzania i umiejętnego gospodarowania pieniędzmi. Posiadając konto w banku młodzież poznaje podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansowego i korzystania z usług finansowych.

Konto firmowe

Jest to rachunek bieżący przeznaczony dla spółek prawa handlowego oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Każda firma jest zobowiązana do posiadania konta bankowego, służącego do prowadzenia rozliczeń płatności.
Każdy bank określa indywidualnie koszty prowadzenia i oprocentowania takich kont. W ramach konta firmowego mogą być oferowane bezpłatne przelewy do ZUS oraz Urzędu Skarbowego, jak również bezpłatne przelewy do innych odbiorców. Do konta zazwyczaj jest dodana karta bankowa.
Wygodę transakcji zapewniają systemy bankowości elektronicznej. Przedsiębiorstwo może lokować wolne środki na depozytach over-night lub na inne terminy. Niektóre banki pobierają opłaty rządu kilkudziesięciu zł za prowadzenia konta.
Aby otworzyć konto, należy przedłożyć w banku dokumenty firmowe oraz wskazać osoby uprawnione do przeprowadzania operacji. Bank nadaje numer konta osobistego. Posiadanie konta może być warunkiem uzyskania kredytu lub pożyczki w banku.
Dla przedsiębiorstw prowadzących rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi banki oferują konta denominowane w walutach obcych. Abu podjąć sensowną decyzję w sprawie otwarcia konta bankowego warto też przejrzeć ranking kont firmowych.

Konto walutowe

Konto walutowe jest to podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do przechowywania środków pieniężnych w walucie obcej oraz przeprowadzania transakcji. Zasady funkcjonowania tego konta są podobne, jak konta osobistego w złotych. Takie konta oferują banki dla najpopularniejszych walut, jak euro, dolar amerykański, frank szwajcarski i funt szterling.
Konto walutowe jest wygodne dla osób często dokonujących zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, spłacających kredyty walutowe, studiujących lub często podróżujących za granicę, otrzymujących wynagrodzenie w walucie. Konto walutowe pozwala uniknąć kosztownego przewalutowania dokonując operacji płatniczych.
Banki oferują do kont walutowych karty bankowe i dostęp do bankowości internetowej, która umożliwia dokonywanie przelewów za granicę. Przelewy dokonywane w walucie euro korzystają ze specjalnych warunków określonych dla Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (Single Euro Payment Area, „SEPA”), do którego należą kraje Unii Europejskiej oraz te, które przystąpiły do systemu. Opłata za przelew internetowy zrealizowany przez konto walutowe wynosi zazwyczaj 5 zł. Przelew dociera do odbiorcy w następnym dniu po jego zleceniu.

Konto oszczędnościowe

Inaczej rachunek oszczędnościowy jest to rachunek bankowy prowadzony dla osób fizycznych. Tego rodzaju rachunki mogą być również prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Jeżeli chcesz oszczędzać na lepszych warunkach to otwórz konto bankowe z możliwością oszczędzania.
Konta oszczędnościowe są odpowiednie dla osób, które odkładają pieniądze na określony cel, w dłuższej perspektywie czasowej. Odkładając regularnie na oprocentowane konto oszczędnościowe można zgromadzić sporą sumę pieniędzy. Nie jest to jednak darmowe konto bankowe.

Czym różni się konto oszczędnościowe od osobistego?

Środki zgromadzone na takim koncie są wyżej oprocentowane niż na koncie osobistym, lecz klient ma mniejszą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi, które muszą na rachunku pozostać przez ustalony okres czasu. Oszczędności mogą być również wycofane w dowolnym momencie ale bank w takiej sytuacji zazwyczaj obniża oprocentowanie za okres od jej rozpoczęcia. Dodatkowo konto osobiste jest rachunkiem samodzielnym, natomiast otwarcie konta oszczędnościowego bank może (choć nie musi) uzależniać od posiadania rachunku bankowego.

Wspólne konto osobiste lub konto oszczędnościowe może otworzyć zarówno małżeństwo, rodzeństwo, rodzic z dzieckiem, a także osoby nie będące krewnymi.

Jak założyć konto osobiste lub oszczędnościowe w banku?

Zakładanie konta bankowego jest proste. Aby otworzyć konto należy przedstawić dowód osobisty lub paszport i wyrazić zgodę na postanowienia umowy i przetwarzanie danych osobowych. Właściciel konta osobistego może również wskazać pełnomocnika. Możliwe jest również założenie konta poprzez internet lub telefonicznie. Klient otrzymuje numer rachunku bankowego. Zanim założysz konto przejrzyj ranking kont osobistych, gdzie znajdziesz najlepsze konto bankowe.

Numery kont bankowych

W bankach mających siedzibę w Polsce obowiązują dwa standardy numerów rachunków bankowych: NRB oraz IBAN.

Standard NRB (Numer Rachunku Bankowego)

Standard NRB jest stosowany w obrocie krajowym złotowym i walutowym. Jego konstrukcja jest następująca:
NN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
NNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX – na dokumentach elektronicznych,
gdzie:
NN - dwucyfrowa liczba kontrolna
RRRR RRRR - numer rozliczeniowy jednostki banku
XXXX XXXX XXXX XXXX - numer konta osobistego nadany zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku
NRB ma długość 26 znaków, nie zawiera liter, na dokumentach papierowych jest podzielony spacjami, na dokumentach w postaci elektronicznej jest wprowadzany bez spacji (przerw).

Standard IBAN (International Bank Account Number)

Jest to standard rachunku bankowego stosowany przez jednostki banków w Polsce w obrocie zagranicznym i zawiera numer NRB z dodanym na początku wyróżnikiem w postaci identyfikatora kraju - Polski, tzn. PL.
Ma on następującą postać:
PLNN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
PLNNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX - na dokumentach elektronicznych.

Konto w aplikacji mobilnej

Bankowość mobilna jest to usługa będąca odmianą bankowości internetowej, oferowana przez banki umożliwiająca dostęp do rachunku bankowego poprzez urządzenia mobilne posiadające dostęp do Internetu (smartfony i tablety). Aby korzystać z bankowości mobilnej należy zainstalować na smartfonie lub tablecie odpowiednią aplikację otrzymaną z banku. Tego rodzaju usługa może budzić obawy, co do bezpieczeństwa. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia dostępu do bankowości internetowej, w tym mobilnej, jest dwustopniowe uwierzytelnianie. Użytkownik po wpisaniu danych do logowania, musi potwierdzić tożsamość za pomocą unikalnego kodu wysyłanego z innego urządzenia, np. samrtfonu. Zaleca się zachować najwyższą ostrożność i aktualizować oprogramowanie w komputerze i urządzeniach mobilnych oraz posiadać zainstalowane aktualne programy antywirusowe. Jeżeli stracisz telefon z zainstalowaną aplikacją bankową natychmiast zgłoś ten fakt do banku. O zagrożeniach i bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej informują banki na swoich stronach internetowych.

Założenie karty płatniczej

Klienci posiadający indywidualne konta bankowe mogą otrzymać kartę bankową: debetową i kredytową.

Kara może być wydana do pierwszego jak również kolejnego konta osobistego. Użytkowanie kart płatniczej jest bardzo wygodne. Użytkowanie karty debetowej daje możliwość dokonywania płatności w terminalach POS i kodem BLIK, wypłaty i wpłaty do bankomatów, wykonywanie przelewów na Revolut.

Karta kredytowa posiada ustalony limit kredytowy. Pozwala ona również na dokonywanie płatności jak karta debetowa. Aby otrzymać kartę kredytową założenie konta nie jest konieczne. Bank sam otwiera specjalne konto do rejestrowania transakcji kartą i wpłat. Karta otwarta na pełnomocnika pozwala na korzystanie z niej na zasadach jak właściciel konta.

Ranking kont osobistych i oszczędnościowych

Szukasz najlepszego dla siebie konta bankowego? Pamiętaj, że idealne konto osobiste nie istnieje. Konta różnią się między sobą warunkami. Posiadają ona zalety i wady. Promocji bankowych jest wiele. W ofertach banków znajdują się triki marketingowe obiecujące na przykład bezpłatne konta.

Wiele rachunków jest bezpłatnych dopiero po spełnieniu konkretnych warunków. O tym niechętnie mówią promocje rachunków osobistych. Za niektóre konta bank wypłaca premię lub zwróci część kwoty za użytkowanie karty debetowej. Inne pobierają duże opłaty, niewiele oferując. Jeżeli chcesz założyć konto zachowaj rozwagę. Skorzystanie z porównywarki kont i rankingu kont osobistych pozwoli znaleźć bezpłatne konta osobiste lub uniknąć wysokich kosztów prowadzenia konta. Istnieje też ranking darmowych kont.

Ranking kont bankowych pozwala dobrać najlepsze konto dopasowane do swoich potrzeb. W internecie funkcjonują interaktywne aplikacje pozwalające na podstawie zadanych warunków wybrać najlepsze konto bankowe. Ranking kont bankowych jest na bieżąco aktualizowany.

Bezpieczeństwo depozytów na kontach bankowych

Depozyty klientów banków są objęte Gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kwota gwarancji wynosi równowartość w złotych  100 tysięcy euro. Oznacza to, że w przypadku upadku banku, klient może liczyć na zwrot zgromadzonych na rachunkach pieniędzy w wysokości do 100 tysięcy euro. Kwota gwarantowana dotyczy wszystkich depozytów, jakie dany klient ma w danym banku. Więcej na ten temat opisuje artykuł "Bezpieczeństwo depozytów w banku – kluczowa kwestia dla każdego klienta".