Wyniki GPW za I półrocze 2012
Spadły przychody i zyski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszym półroczu 2012 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niepewna sytuacja w strefie euro spowodowała wzrost awersji do ryzyka, co przyczyniło się do spadku aktywności inwestorów na rynku akcji. Oto komunikat prasowy GPW.

Wyniki finansowe Grupy GPW za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawiają się następująco:
 
Zysk netto: 60,2 mln zł – spadek w stosunku do I półrocza 2011 r. o 15,7%
Przychody z rynku finansowego: 108,3 mln zł – spadek o 19,4%
Przychody z rynku towarowego: 23,9 mln zł w stosunku do 0,8 mln zł rok temu
Przychody ze sprzedaży: 134 mln zł – spadek o 2,5%
Zysk z działalności operacyjnej: 67 mln zł – spadek o 7,3%
EBITDA: 81,6 mln zł – spadek o 9,3%
Rentowność EBITDA: 60,9% - spadek o 4,6 pkt proc.
ROE: 24,9%, wzrost o 1,2 pkt proc.
Zysk netto na akcję: 1,41 zł

W pierwszym półroczu bieżącego roku Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 60,2 mln zł zysku netto, o 15,7 proc. mniej niż w I połowie 2011 r. Na pogorszenie wyniku wpływ ma przede wszystkim ogólnoświatowa tendencja ograniczania aktywności przez inwestorów, która zaznacza się spadkiem wartości obrotów na wszystkich giełdach akcji z krajów rozwiniętych i z większości rynków rozwijających się. W okresie styczeń - czerwiec 2012 r. wartość obrotów sesyjnych na Głównym Rynku GPW i na NewConnect wyniosła 97,8 mld zł i była o 24% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. Biorąc pod uwagę obroty wyrażone w złotych jest to jeden z mniejszych spadków wśród giełd Europy Środkowej i Wschodniej.
„Nie martwimy się przesadnie niższymi obrotami na rynku akcji. Jesteśmy częścią światowego systemu finansowego i podlegamy trendom, które na nim panują. Kluczowe jest to, że tak jak w 2011 r. notowaliśmy wyższą dynamikę wzrostu obrotów niż inne europejskie rynki rozwijające się, tak w tym roku nie spadamy tak bardzo jak one. Nową marką GPW staje się rynek obligacji oraz rynki towarowe. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy fakt, że w I półroczu 2012 r. GPW zrealizowała 42% liczby debiutów emitentów akcji w Europie, w tym w sektorze małych przedsiębiorstw, które w wielu krajach europejskich zmagają się z problemem luki kapitałowej, to otrzymujemy obraz wysoce wydajnej i innowacyjnej giełdy, która właściwie wypełnia swoje funkcje w gospodarce. Równolegle dużo inwestujemy w rozwój infrastruktury. Świadczą o tym zaplanowane na 2012 r. nakłady inwestycyjne w kwocie 93 mln zł, obejmujące m. in. wdrożenie nowego systemu.” – stwierdził Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.
Wysokiej liczbie debiutów na rynkach akcji GPW towarzyszył znaczący wzrost w obszarze instrumentów dłużnych. Liczba emitentów obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst zwiększyła się przez 6 miesięcy o 26% do 125. Wartość emisji instrumentów nieskarbowych znajdujących się w obrocie na koniec czerwca 2012 r. wyniosła rekordowe 45,9 mld zł i była wyższa o 14,9% w stosunku do danych z końca 2011 r. Z kolei na rynku Treasury BondSpot Poland, na którym przedmiotem obrotu są obligacje i bony skarbowe wartość zawartych transakcji kasowych wzrosła rok do roku o 56%.
Łączne przychody ze sprzedaży Grupy GPW w ramach rynku finansowego, na które oprócz przychodów z obsługi obrotu akcjami i obligacjami składają się jeszcze m. in. wpływy z tytułu obsługi obrotu na rynku terminowym oraz z obsługi emitentów, a także przychody ze sprzedaży informacji wyniosły w I półroczu 2012 r. 108,3 mln zł, co w porównaniu z przeszło 134 mln zł odnotowanymi w analogicznej części 2011 r. oznacza spadek o 19,4%. Ubytek ten nie pozostał bez wpływu na całkowite przychody ze sprzedaży Grupy, ale dzięki sfinalizowanej w lutym 2012 r. transakcji zakupu Towarowej Giełdy Energii, spadły one tylko o 2,5% do 134 mln zł.
Począwszy od marca 2012 r. w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych GPW uwzględniane są wyniki TGE i jej spółek zależnych. W efekcie Grupa zwiększyła przychody z rynku towarowego z 0,8 mln zł rok temu do 23,9 mln zł w pierwszym półroczu 2012 r.
„W istotnym stopniu wzrosła dywersyfikacja źródeł przychodów Grupy GPW i doszło do znaczącego uodpornienia ich na wahania na rynku finansowym. Jeszcze w pierwszej połowie 2011 r. obsługa obrotu na rynku akcji odpowiadała za 56,4% przychodów GPW, w tym roku jest to 39,4%, a w samym II kw. 2012 r., czyli w pierwszym pełnym kwartale konsolidacji wyników TGE waga akcji obniżyła się do 33,5%. Oznacza to, że strategia rozwoju GPW uodparnia ją na szoki koniunkturalne, i że dzięki niej model finansowo-biznesowy GPW czyni z Giełdy stabilny element całego polskiego systemu finansowego.” - dodał Ludwik Sobolewski.
Segment towarowy odpowiadał za 25,4% przychodów GPW w II kw. 2012 r. i 17,9% w całym półroczu. W związku z konsolidacją TGE do 74,3 mln zł, a więc o 14,1% rok do roku wzrosły koszty operacyjne Grupy GPW, natomiast na poziomie jednostkowym Giełda obniżyła koszty w pierwszym półroczu o 2,4%.