Wyniki finansowe Giełdy Papierów Wartościowych za I Q 2011 r.

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma już 20 lat. W tym okresie wyrosła na znaczącą tego rodzaju instytucję w Europie. Minęło już pół roku od prywatyzacji. Na parkiecie głównym GPW jest notowanych ponad 400 spółek, wiele zagranicznych. Tworzone są nowe rynki. Dziś ogłoszono wyniki za I kwartał br., o czym w komunikacie.

I kwartał 2011 - wzrost kluczowych parametrów finansowych odzwierciedleniem skutecznej realizacji strategii rozwoju GPW

Komunikat Prasowy

 ·         Łączne przychody Grupy ze sprzedaży (I kw. 2011 do I kw. 2010) wzrosły prawie o 30% i wyniosły 69,2 mln zł

·         Zysk z działalności operacyjnej; 38,5 mln zł - wzrost o 49,8%

·         Zysk netto; 38,6 mln zł - wzrost o 45,1%

·         EBITDA; 47,9 mln zł - wzrost o 40,7%

·         Rentowność EBITDA; 69,3% - wzrost o 6,2 punktu procentowego

·         Zysk netto na akcję; 0,92 zł.

 „Analiza wyników biznesowych GPW ułatwia nam identyfikację tych obszarów działalności GPW, w których znajduje się dalszy potencjał wzrostu rynków prowadzonych przez GPW. Nasi inwestorzy mogą mieć zaufanie, że potencjał ten zostanie przez GPW zrealizowany"- powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

Wyniki finansowe Grupy kapitałowej GPW w I kwartale 2011 r. obrazują pierwszy pełny kwartał działalności GPW jako spółki publicznej. Wyniki te okazały się znacząco lepsze w porównaniu do I kwartału 2010 r., a także ostatniego kwartału 2010 r. Wynik operacyjny wyniósł 38,5 mln zł i był wyższy o 49,8 proc. (12,8 mln zł) w porównaniu do I kw. 2010 i aż o 128,2 proc. (21,6 mln zł) w porównaniu do IV kw. 2010.

Tak dobre wyniki GPW to efekt skutecznej realizacji biznesowych celów strategicznych Grupy: m.in. wzmacniania międzynarodowego charakteru i pozycji warszawskiej Giełdy oraz dywersyfikacji i zwiększania gamy produktów. 45 z 95 debiutów, które odbyły się w Europie w I kw. 2011, miały miejsce na warszawskich parkietach (47 proc.), z czego cztery debiuty to spółki zagraniczne. Osiągając na koniec I kwartału 2011 kapitalizację w wysokości 144,9 mld euro (spółki krajowe), GPW jest największą giełdą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Zysk przed opodatkowaniem i zysk netto Grupy w I kwartale 2011 były istotnie wyższe niż w I i IV kwartale 2010 i wyniosły odpowiednio 46,5 mln zł oraz 38,6 mln zł. Koszty zaś - po zrealizowaniu koniecznych wydatków, związanych z przeprowadzeniem procesu prywatyzacji GPW w IV kw. 2010, zostały ograniczone o 27,5 proc. i wyniosły 31,1 mln zł względem 42,8 mln zł w IV kw. 2010 i 28,4 mln zł w I kw. 2010.

Segmentem generującym największą część przychodów i zysków Grupy GPW była obsługa obrotu, która wyniosła 54,786 mln zł (79,2 proc. ogółu przychodów), co stanowi wzrost o 33,5 proc. względem I kw. 2010. Przychody z obsługi obrotu akcjami wzrosły o 48,7% (13 mln zł), a instrumentami dłużnymi o 53,3% (1,1 mln zł). Poza większą aktywnością inwestorów, dodatkową przyczyną wysokich przychodów z obsługi obrotu w I kwartale,  były przychody z tytułu wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji.

Sytuacja rynkowa w tym okresie, która jest czynnikiem wpływającym na aktywność inwestorów, była stosunkowo stabilna - główne indeksy giełdowe odnotowały w tym czasie niewielkie wzrosty - od 2,61% (WIG) do  4,15% (sWIG80). Indeks największych spółek WIG20 odnotował w I kwartale wzrost o 2,65%.

Przychody z obsługi emitentów wyniosły w I kwartale 2011 r. 5,3 mln zł, co oznacza wzrost o 15,4% w porównaniu do I kwartału 2010 r. Przychody ze sprzedaży informacji wyniosły zaś 8,2 mln zł (wzrost o 4,0% w porównaniu z I kw. 2010).

Łączne przychody Grupy ze wszystkich linii biznesowych wyniosły 69,2 mln zł, co oznacza wzrost o 14,9% w porównaniu z IV kwartałem 2010 r. oraz o 28,1% w porównaniu z I kwartałem 2010 r.

„Wyniki kwartalne GPW to podsumowanie kondycji, w jakiej znajduje się polski rynek kapitałowy - kondycji bardzo dobrej"- podsumował Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

Szczegółowe dane dostępne w sprawozdaniu finansowym na: http://www.gpw.pl/raporty_okresowe