Produkcja przemysłowa w maju 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Globalna

Maj przyniósł stosunkowo niewielki wzrost produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W maju 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 2,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 1,3% niższa w porównaniu ze poprzednim miesiącem.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu była o 5,3% wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,9% wyższa w porównaniu z kwietniem br.
W porównaniu z majem 2014 roku wzrost produkcji sprzedanej nastąpił w 22 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost nastąpił w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 13,9%, urządzeń elektrycznych – o 8,6%, mebli – o 8,4%, maszyn i urządzeń – o 5,3%, wyrobów z metali – o 5,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,1%. Natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 12 działach, a największy w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,3%, napojów – o 4,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,1%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 2,6% oraz metali – o 1,6%.
W okresie styczeń-maj 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna majowa produkcja przemysłowa była wyższa o około 16%.

W maju 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen nastąpił w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,5% oraz w przetwórstwie przemysłowym - o 0,4%. Podniesione zostały również ceny m.in. w produkcji metali (o 0,9%), wyrobów tekstylnych (o 0,8%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,6%). Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji artykułów spożywczych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów farmaceutycznych (po 0,1%), wyrobów z metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń (po 0,2%), pozostałego sprzętu transportowego, odzieży (po 0,6%) oraz skór i wyrobów skórzanych (o 1,1%). Na poziomie zbliżonym do kwietniowego ukształtowały się ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Spadek cen nastąpił w górnictwie i wydobywaniu - o 2,1%.
W maju br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,2% niższe niż przed rokiem. Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 2,8% oraz w górnictwie i wydobywaniu o 1,0%. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,1% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 1,7%.