Londyńskie centrum złota

Pomimo, że największe obroty złotem są w Azji, to Londyn jest globalnym centrum kruszcu. Tutaj ustala się ceny, stanowiące bazę dla inwestycji.

Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców (The London Bullion Market Association, „LBMA") jest to centrum światowego rynku w zakresie obrotu metalami szlachetnymi. LBMA została założona w 1987 roku w Londynie przez Bank Anglii aby pełnić funkcję regulatora rynku. Dziś LBMA ustanawia i kontroluje standardy rafinacji, dokumentowania i przechowywania fizycznego złota i srebra, które jest wprowadzane do obrotu.
Członkami LBMA jest blisko 150 podmiotów, w tym pośrednicy w handlu złotem i srebrem, traderzy, rafinerie, producenci, depozytariusze oraz inne podmioty świadczące usługi dla tego sektora.
LBMA prowadzi Good Delivery List, tzn. rejestr rafinerii dostarczających na rynek złoto i srebro o odpowiednim standardzie - próba, jakość, wielkość, oznakowanie i kształt sztab. Waga złotych sztab może wynosić 350-430 uncji natomiast próba 995. Dla srebra dopuszczalny ciężar sztab wynosi 750-1100 uncji a próba 999. Na liście znajduje się około 100 producentów złota i srebra z 28 krajów a wśród nich jest KGHM Polska Miedź - największy producent srebra na świecie.
Za pośrednictwem LBMA dealerzy złota mogą handlować z lokalnych rynków zawierając transakcje na warunkach "loco London". W praktyce oznacza to, że sprzedający i kupujący zawierają transakcję na złocie, które znajduje się w akredytowanym skarbcu w Londynie i jest zaewidencjonowane na koncie. Zazwyczaj stosuje się konta niealokowane, co oznacza, że uczestnik rynku nie jest w posiadaniu konkretnej sztaby złota lecz posiada tytuł własności określonej ilości tego kruszcu. Wszystkie transakcje pomiędzy członkami rozliczającymi LBMA są rozliczane przez izbę rozrachunkową London Precious Metals Clearing Limited. Członkowie LBMA mogą też dokonywać rozrachunku transakcji w imieniu i na rachunek osób trzecich. Operacja rozrachunku polega na odpowiednim pomniejszeniu stanu posiadania złota na koncie sprzedającego i uznaniu konta kupującego. Jednocześnie następuje rozliczenie finansowe. W przypadku transakcji z dostawą złoto jest dostarczane do kupującego. LBMA pełni tu funkcję pośrednika gwarantującego otrzymanie złota przez kupującego i należności finansowej przez sprzedającego. Cena loco London jest benczmarkiem dla dealerów na całym świecie. Transakcje na LBMA są zawierane i rozliczane tylko dla złota zgodnego ze standardem Good Delivery.
Na międzynarodowym rynku handel metalami szlachetnymi odbywa się w dni robocze całą dobę i jest prowadzony zazwyczaj w transakcjach pozagiełdowych (Over-the-Counter, „OTC"), na rynkach spot, kontraktów terminowych i opcji.
Do podmiotów funkcjonujących na rynku złota i srebra należą inwestorzy, fundusze ETF, pozostałe fundusze inwestycyjne, kopalnie, rafinerie, producenci, jubilerzy oraz banki centralne.
W trakcie aukcji prowadzonych w systemie ciągłym market makerzy LBMA ustalają ceny kupna i sprzedaży złota. Dwukrotnie w ciągu dnia LBMA podaje do publicznej wiadomości średni kurs fixingowy – London Fixing. Natomiast kursy fixingowe z aukcji srebra dostarcza raz w ciągu dnia amerykańska giełda towarowa Chicago Mercantille Exchange a ich administratorem jest Thomson Reuters. Ponadto LBMA publikuje dwa razy dziennie kursy fixingowe dla platyny i palladu, administrowane przez London Metal Exchange. Wszystkie te kursy stanowią bazę dla transakcji zawieranych na całym świecie.
LBMA popularyzuje odpowiedzialne społecznie metody produkcji złota. W tym celu wdrożyła w życie przepisy Responsible Gold Guidance, które mają za zadanie skłonić producentów złota do zapobiegania naruszaniu praw człowieka, powstawania konfliktów, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Rola LBMA jest więc niepodważalna dla funkcjonowania globalnego rynku złota i srebra. Wysokie standardy, jakich wymaga się od uczestników rynku, centralizacja i bezpieczeństwo rozliczeń transakcji, standaryzacja jakościowa czy dostęp do aktualnych notowań dla wszystkich uczestników rynku stanowią o transparentności rynku i jego bezpieczeństwie.