Jak zapobiec stratom, gdy tanieje złoto

Posiadacze złota są narażeni na straty wynikające ze spadków jego notowań. Mogą oni jednak uniknąć strat wykorzystując strategie zabezpieczające oparte na opcjach.

Jak działa opcja?

Opcja jest umową, zgodnie z którą jedna strona (sprzedający opcję, wystawca opcji) zobowiązuje się wobec drugiej strony (kupującego opcję) do sprzedaży lub kupna określonego aktywa bazowego (np. towaru, papierów wartościowych, walut etc.) po z góry określnej cenie, w ustalonym dniu lub okresie.
Kupujący opcję płaci za nią cenę - premię (ang. premium). Określona cena kupna lub sprzedaży aktywa jest oznaczona, jako cena wykonania opcji (ang. strike price, excercise price).
Kupujący może:
• wykonać opcję (zrealizować otrzymane prawo),
• dopuścić do wygaśnięcia opcji (nie realizować otrzymanego prawa),
• sprzedać opcję.
Przez wykonanie opcji rozumie się:
• kupno / sprzedaż aktywa bazowego po cenie wykonania,
• rozliczenie różnicy między ceną wykonania i ceną rozliczeniową (ceną aktywa bazowego),
Pod względem praw wynikających z opcji, możemy je podzielić na:
• opcje kupna (ang. call),
• opcje sprzedaży (ang. put).
Opcje są notowane po cenie rynkowej, na którą składa się wartość wewnętrzna oraz wartość czasowa. Ta druga w chwili wygasania opcji spada do zera, natomiast pozostaje wartość wewnętrzna i według niej następuje ostateczne rozliczenie.
Wartość wewnętrzna opcji jest obliczana następująco:
• opcja kupna – różnica między ceną aktywa bazowego a ceną wykonania opcji,
• opcja sprzedaży - różnica między ceną wykonania opcji a ceną aktywa bazowego.

Jak zabezpieczyć się przed stratami?

Opcje należą instrumentów, które doskonale nadają się do stosowania strategii zabezpieczających przed stratami finansowymi wynikającymi z niekorzystnych zmian cen towarów (ang. hedging).
Posiadacze złota mogą je wykorzystywać, jako zabezpieczenie na wypadek spadku ceny tego kruszcu. Również, kto zamierza w przyszłości kupić złoto (np. jubiler) może przy pomocy opcji zrekompensować sobie nadzwyczajne koszty poniesione w wyniku zakupu złota po wyższej cenie.
Istnieje wiele strategii zabezpieczających z wykorzystaniem opcji a niektóre są nadzwyczaj złożone. Mogą one nieść duże ryzyko finansowe, czego przykładem są straty polskich eksporterów sprzed kilku lat. Banki oferowały im wówczas zerokosztowe strategie zabezpieczające, których ci nie rozumieli.
W tym opracowaniu pokażę zasadę działania najprostszej strategii zabezpieczającej posiadacza złota, która wprawdzie wiąże się z koniecznością poniesienia określonego kosztu lecz nie niesie ryzyka finansowego. Strategia ta polega na zakupie opcji dającej prawo sprzedaży złota po określonej cenie w przyszłości, co oznacza zajęcie pozycji długiej w opcji sprzedaży (ang. long put). W przypadku spadku ceny złota wzrośnie wartość wewnętrzna opcji, co zrekompensuje spadek wartości posiadanego kruszcu. Jeżeli natomiast cena złota wzrośnie to jego posiadacz osiągnie przychód. Będzie on jednak pomniejszony o zapłaconą cenę za opcję.

Studium przypadku

Inwestor posiada 100 uncji (ozn. „oz”) złota w sztabkach. Aktualnie cena złota wynosi 1.250 USD/oz. Obawiając się spadku ceny złota kupuje na giełdzie towarowej jedną opcję sprzedaży opiewającą na 100 uncji złota o cenie wykonania 1.250 USD/oz - opcja jest „przy pieniądzu” (ang. at the money). Cena opcji wyniosła 80 USD/oz, co jest kosztem zabezpieczenia.
Przeanalizujmy dwa scenariusze rynkowe przyjmując, że pozycja w opcji została utrzymana do dnia jej wygasania. Rozliczenie następuje wówczas w oparciu o wartość wewnętrzną opcji.
• Scenariusz I – cena złota spadła do 1.100 USD/oz, co generuje stratę 150 USD/oz. Jednak zysk z opcji wynosi 150 USD/oz (1.250 USD/oz – 1.100 USD/oz), co w pełni rekompensuje poniesioną stratę. Gdyby cena złota spadła jeszcze niżej np. do 1.000 USD/oz wówczas powstała strata 250 USD/oz zostałaby pokryta przychodem z opcji stanowiącym 250 USD/oz. Stąd wniosek, iż posiadacz złota jest w pełni zabezpieczony przed niekorzystnymi zmianami ceny złota, bez względu na głębokość spadków cen. W ostatecznym rozliczeniu należy jeszcze uwzględnić koszt zakupu opcji 80 USD/oz.
• Scenariusz II – cena złota wzrosła do 1.400 USD/oz, co daje zysk 150 USD/oz. Po pomniejszeniu go o cenę opcji 80 USD/oz wynik strategii wynosi 70 USD/oz. Gdyby złoto podrożało do np. 1.600 USD/oz wówczas zysk netto wyniósłby 270 USD/oz.

Wnioski z analizy

Jak widać w scenariuszu II posiadacz złota partycypuje we wzroście jego ceny lecz jego zyski są pomniejszone o koszt zakupu opcji. Im wyższa cena złota tym niższy udział kosztu zabezpieczenia w osiągniętym zysku.
Dla porównania, w przypadku kontraktów terminowych bez względu na kierunek zmiany ceny aktywa bazowego, wynik strategii jest zerowy – zabezpieczający nie zarabia przy wzroście ceny posiadanego aktywa. Natomiast w przypadku opcji można czerpać zyski z korzystnej zmiany ceny aktywa bazowego. Jednak zabezpieczenie opcjami wiąże się z koniecznością poniesienia kosztu, którym jest premia zapłacona podczas zakupu opcji. Jest to cena za ograniczenie ryzyka. Tymczasem, pomijając prowizje transakcyjne, koszt zajęcia pozycji w kontrakcie terminowym jest zerowy.
Warto więc znać i wykorzystywać możliwości zabezpieczenia się przed potencjalnymi stratami, jakie mogą przynieść spadki cen złota. Do dyspozycji mamy instrumenty pochodne - opcje i kontrakty terminowe, które pozwalają na stosowanie różnorodnych strategii zabezpieczających.