Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa -styczeń 2016

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Początek tego roku nie był pomyślny dla sektora produkcyjnego.

Produkcja przemysłowa
W styczniu 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 1,4% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 8,0% niższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 3,3% wyższy niż w styczniu 2015 roku i o 0,2% niższy niż w grudniu ub. roku.
W stosunku do stycznia 2015 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost miał miejsce w produkcji mebli – o 11,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,8%, wyrobów tekstylnych – o 10,4%, wyrobów z metali – o 7,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,5%, urządzeń elektrycznych – o 5,4%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,5%.
W analizowanym okresie spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,7%, metali – o 9,9%, maszyn i urządzeń – o 8,0%, wyrobów farmaceutycznych – o 5,3% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 3,6%.
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku styczniowa produkcja przemysłowa była wyższa o 11,4%.
W styczniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Produkcja budowlano-montażowa
Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, ukształtowała się w styczniu br. na poziomie niższym o 8,6% niż przed rokiem i o 68,1% niższym w porównaniu poprzedzającym miesiącem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa była niższa o 7,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i o 4,8% niższa w stosunku do grudnia ub. roku.
W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku spadek produkcji nastąpił we wszystkich działach budownictwa. Największy spadek produkcji był w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 10,5%, w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 9,3%, a w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 6,7%.
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna styczniowa produkcja budowlano-montażowa była niższa o około 50,3%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2016 roku były o 0,7% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.