Obroty handlowe z zagranicą I-VII 2012

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W okresie styczeń-lipiec 2012 roku obroty handlowe Polski z zagranicą wyrażone w złotych były wyższe o 8,6% w porównaniu z analogicznych okresem roku ubiegłego.
W okresie siedmiu miesięcy 2012 roku ogólny eksport w cenach bieżących wyniósł 343,6 mld PLN i był wyższy o 11,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Stanowi to kwotę równoważną 104,6 mld USD (spadek o 4,0%) lub 80,5 3 mld EUR (wzrost o 3,0%).
Udział krajów rozwiniętych w tegorocznym eksporcie ogółem wyniósł 82,8%. Natomiast eksport do Unii Europejskiej stanowił 76,5% całkowitego eksportu.
Import za okres siedmiu miesięcy br. wyrażony w cenach bieżących osiągnął wartość 369,6 mld PLN (wzrost o 6,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), co stanowi 112,7 mld USD (spadek o 8,1%) lub 86,6 mld EUR (spadek o 1,5%). Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 64,4%, natomiast UE 57,6%.
W efekcie, deficyt handlowy osiągnął kwotę 26,0 mld PLN wobec 38,4 mld PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Ujemne salda w obrotach handlowych odnotowano w transakcjach z krajami rozwijającymi się i wyniosły one łącznie 44,3 mld PLN oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 28,1 mld PLN. Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 46,3 mld PLN przyniosły obroty handlowe z krajami rozwiniętymi. W obrotach handlowych z krajami Unii Europejskiej odnotowano dodatnie saldo 50,1 mld PLN (11,7 mld EUR).
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w pierwszym półroczu br. 67,1% eksportu i 68,2% importu ogółem.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu są: Niemcy, Wielka Brytania, Republika Czeska, Francja, Rosja, Włochy, Niderlandy, Ukraina, Szwecja, Słowacja. Udział naszego eksportu do Niemiec stanowi 25,5% eksportu ogółem. Udziały pozostałych krajów zawierają się w przedziale 2,5%-6,7%.
Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Niderlandy, Republika Czeska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Belgia. Największy udział w imporcie stanowią Niemcy i wynosi on 21,4%. Druga jest Rosja z udziałem 14,2%. Na taki wynik importu z naszym wschodnim sąsiadem decydujący wpływ miał, jak zwykle, import surowców energetycznych.