papiery wartościowe

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

    Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją prowadzącą i nadzorującą system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

  • Rynek kapitałowy

    Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku.

  • Strategia dla polskiego rynku kapitałowego

    Jednym z wyzwań, przed którymi stoi polski rynek kapitałowy jest konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom szerokiego dostępu do atrakcyjnych źródeł finansowania. Oczekuje się, że przyniesie to poprawę konkurencyjności gospodarki i zapewni trwały rozwój kraju.

Powiązane artykuły