Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa III 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Marzec przyniósł znaczny wzrost produkcji przemysłowej. Poprawia się sytuacja w produkcji budowlano-przemysłowej.

Produkcja przemysłowa

W marcu 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 8,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 13,4% wyższa w porównaniu ze poprzednim miesiącem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% wyższa w porównaniu z lutym br.
W porównaniu z marcem 2014 roku wzrost produkcji sprzedanej nastąpił w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost nastąpił w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,4%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 16,9%, mebli – o 14,0%, urządzeń elektrycznych – o 13,1%, artykułów spożywczych – o 10,2%, maszyn i urządzeń – o 9,6%, wyrobów z metali oraz papieru i wyrobów z papieru – po 9,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, wystąpił w 4 działach, w tym największy w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 16,5% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,5%.
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna marcowa produkcja przemysłowa była wyższa o 27,1%.

Produkcja budowlano-montażowa

W marcu 2015 roku produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 2,9% wyższa niż rok wcześniej (kiedy odnotowano wzrost o 17,4%) oraz o 28,2% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym lutowa produkcja budowlano-montażowa była o 0,5% niższa niż rok wcześniej oraz o 0,6% wyższa niż w lutym br.
W porównaniu z marcem 2014 roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 8,7% oraz w zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 6,0%. Spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 3,5%.
W porównaniu z lutym br. zanotowano wzrost produkcji we wszystkich działach budownictwa: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 33,7%, w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 33,6%, a w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 20,2%.
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna lutowa produkcja budowlano-montażowa była niższa o 18,6%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r. były o 0,3% niższe niż w rok wcześniej. Natomiast średnie ceny w I kwartale spadły o 0,4% wobec analogicznego okresu 2014 roku.