Produkcja w lutym 2015

Luty przyniósł znaczny wzrost produkcji przemysłowej. Zła sytuacja jest natomiast w produkcji budowlano-przemysłowej.

Produkcja przemysłowa
W lutym 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 4,9% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 1,3% wyższa w porównaniu ze poprzednim miesiącem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu była o 4,7% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższa w porównaniu ze styczniem br.
W porównaniu z lutym 2014 roku wzrost produkcji sprzedanej nastąpił w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost miał miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 18,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 16,0%, urządzeń elektrycznych – o 13,8%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,5%, maszyn i urządzeń – o 11,8%, mebli – o 11,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z metali – po 7,1 %. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, miał miejsce w 9 działach, a największy w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego – o 16,5%, w produkcji napojów – o 5,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,8% i w produkcji odzieży – o 1,6 %.
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna lutowa produkcja przemysłowa była wyższa o 12,0%.
W lutym 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były na poziomie z poprzedniego miesiąca. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ceny spadły o 2,7%. Obniżone zostały ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 3,3%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 3,1%). Wzrosły natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,3%).
 
Produkcja budowlano-montażowa
W lutym 2015 roku produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 0,3% niższa niż rok wcześniej (kiedy odnotowano wzrost o 14,4%) oraz o 16,7% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym lutowa produkcja budowlano-montażowa była o 1,6% niższa niż rok wcześniej oraz o 3,8% wyższa niż w styczniu br.
W porównaniu z lutym 2014 roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach wykonujących głównie roboty związane z budownictwem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 17,8%. Spadek produkcji wystąpił w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 9,9% i w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4,1%.
W porównaniu ze styczniem br. we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 25,9%, w specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 18,7%, a w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 6,1%.
W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna lutowa produkcja budowlano-montażowa była niższa o 36,5%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2015 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z lutym ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,4%.