Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w maju 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W tym roku sytuacja w polskim przemyśle jest znacząco lepsza niż rok wcześniej. Duża poprawa wobec poprzedniego roku nastąpiła również w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w maju 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 4,4% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 1,7% niższa niż w miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, majowy poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 2,7% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku i o 1,5% niższy niż w miesiącu poprzedzającym.
W stosunku do maja 2013 roku wzrost produkcji sprzedanej miał miejsce w 27 (spośród 34) działach przemysłu, przy czym największy w produkcji: mebli – o 18,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,7%, maszyn i urządzeń – o 13,2%, metali – o 12,2%, wyrobów z metali – o 11,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,6% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,1%.
Z kolei największe spadki produkcji sprzedanej przemysłu w tym okresie wystąpiły w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,3%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 8,1%, napojów – o 7,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,2%.
W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku produkcja przemysłowa w maju br. była wyższa o 12,4%.
W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,2%. Największe spadki cen odnotowano w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,6%), w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%),produkcji metali, mebli, skór i wyrobów skórzanych (po 0,4). W przetwórstwie przemysłowym ceny obniżono o 0,2%. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,1%) oraz górnictwo i wydobywanie (o 0,5%), w tym w górnictwie rud metali – o 3,0%.
Majowe ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,0% niższe niż przed rokiem. Największy spadek cen miał miejsce w górnictwie i wydobywaniu i wyniósł 6,3%. W przetwórstwie przemysłowym ceny obniżono o 1,0%. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,7%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,0%).

Produkcja budowlano-montażowa w maju 2014 roku, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 10,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku oraz o 14,0% wyższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym majowa produkcja budowlano-montażowa była o 8,3% wyższa niż rok wcześniej oraz o 3,9% niższa niż w miesiącu poprzedzającym.
W porównaniu z majem ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa a mianowicie: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 23,1%, w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,5%, a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 2,4%. Również w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym największy w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 21,9%, w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 14,4%, a w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 7,2%.
W okresie styczeń-maj 2014 roku produkcja budowlano-montażowa była o 11,3% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku produkcja budowlano-montażowa w maju br. była niższa o 7,0%.
Majowe ceny produkcji budowlano-montażowej znajdowały się na poziomie z poprzedniego miesiąca. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 1,4%.