W marcu sytuacja w polskim przemyśle była lepsza niż rok wcześniej. Istotna poprawa nastąpiła wobec poprzedniego roku miała też miejsce w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Jak podał GUS, w marcu 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 5,4% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 9,4% wyższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, marcowy poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 5,7% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku i o 0,2% wyższy w porównaniu z lutym.
W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej miał miejsce w 22 (spośród 34) działach przemysłu, przy czym największy w produkcji: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 33,9%, wyrobów farmaceutycznych – o 21,5%, mebli – o 21,3%, maszyn i urządzeń – o 18,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 16,4% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,3%.
Z kolei największe spadki produkcji sprzedanej przemysłu w tym okresie wystąpiły w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,1%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,3%, napojów – o 9,2% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,3%.
W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.
W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,2%. Największe spadki cen odnotowano w górnictwie i wydobywaniu - o 2,2%, w tym w górnictwie rud metali o 6,3%. Na takim wyniku zaważyły obniżki cen miedzi. W przetwórstwie przemysłowym ceny obniżono o 0,1%.
Marcowe ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,3% niższe niż przed rokiem. Największy spadek cen miał miejsce w górnictwie i wydobywaniu i wyniósł 9,6%. W przetwórstwie przemysłowym ceny obniżono o 1,1%. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,8%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,9%).
Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2014 roku, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 17,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku oraz o 24,2% wyższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym marcowa produkcja budowlano-montażowa była o 15,5% wyższa niż rok wcześniej oraz o 0,4% wyższa niż w miesiącu poprzedzającym.
W porównaniu z marcem ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa a mianowicie: w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 48,6%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - 21,7% i w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - 11,7%. Również w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym największy w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja wzrosła o 21,7%, w przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 19,5% i w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 10,7%.
W okresie styczeń-marzec 2014 roku produkcja budowlano-montażowa była o 10,6% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Marcowe ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 1,6%.