Wskaźniki produkcji w sierpniu 2013

W sierpniu spadła produkcja przemysłowa. W dalszym ciągu utrzymuje się trudna sytuacja w produkcji budowlano-montażowej.


Jak podał GUS, w sierpniu 2013 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 2,2% wyższa niż przed rokiem lecz o 4,5% niższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sierpniowa produkcja sprzedana przemysłu była o 2,6% większa niż przed rokiem i o 0,9% niższa niż w lipcu.
Wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja sprzedana w 26 działach przemysłu. Wzrost miał miejsce m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 15,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 8,2%, urządzeń elektrycznych (o 6,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,7%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,5%) oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 4,3%).
Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w pozostałych 8 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,7%), maszyn i urządzeń (o 10,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 9,0%) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 8,4%).
W okresie ośmiu miesięcy produkcja sprzedana przemysłu była o 0,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Sierpniowe ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,5% niższe niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny spadły o 1,1%. Najwięcej spadły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 10,5%). Obniżono też ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 0,5%). Podniesiono natomiast ceny w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 1,5%).
W sierpniu br. produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 11,1% niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oraz o 0,8% niższa niż miesiąc wcześniej.
Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek produkcji w skali roku wyniósł 9,8%, natomiast wobec poprzedniego miesiąca spadek wyniósł 1,6%.
Spadek sprzedaży produkcji budowlano-przemysłowej w sierpniu wobec analogicznego okresu ubiegłego roku miał miejsce we wszystkich działach budownictwa, jednak największy spadek odnotowano w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 19,1%), w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków (o 6,6%) i w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 3,8%).
W porównaniu z miesiącem poprzednim w sierpniu odnotowano wzrost produkcji w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 2,2%) i w realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (o 2,1%). Spadek natomiast nastąpił w jednostkach realizujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 5,4%).
W okresie ośmiu miesięcy br. produkcja budowlano-montażowa była o 17,2% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Sierpniowe ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu oraz o 1,9% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.