Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w XI 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W listopadzie ubiegłego roku nastąpił znaczny wzrost produkcji przemysłowej. Nie poprawiła się natomiast sytuacja w budownictwie przemysłowym.

Produkcja przemysłowa sprzedana w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie 2015 roku o 7,8% wyższa niż przed rokiem i o 2,6% niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym listopadowa produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,2% wyższym niż w rok wcześniej i o 0,7% wyższym w porównaniu z poprzedzającym miesiącem, tj. październikiem.
W stosunku do listopada 2014 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 79,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,7%, wyrobów farmaceutycznych – o 14,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,7%, mebli – o 12,9%, urządzeń elektrycznych – o 11,4%, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 10,7%, w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 9,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,2%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w analizowanym okresie, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,8% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,9%.
W listopadzie 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu lecz w okresie 12 miesięcy spadły o 1,8%.

Produkcja budowlano-montażowa sprzedana, w cenach stałych, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana w listopadzie ubiegłego roku na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 1,2% wyższa niż przed rokiem i o 3,4% niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 1,9% niż w listopadzie 2014 roku i o 2,9% wyższym w porównaniu z poprzednim miesiącem.
W okresie 12 miesięcy nastąpił wzrost produkcji w podmiotach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 3,5% i w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 0,6%, a jej spadek w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – 2,2%.
W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost poziomu zrealizowanych robót nastąpił w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 3,2% a jej spadek w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 8,5% i w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 7,0%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie ubiegłego roku były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu i o 0,7% niższe w porównaniu analogicznym okresem 2014 roku.