Publiczny dokument informacyjny

włącz . Opublikowano w Edukacja

Publicznym dokumentem informacyjnym obligacji korporacyjnych jest prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne.

Każdy z nich zawiera informacje o emitencie i obligacjach, pozwalające inwestorom na ocenę ryzyka związanego z nabywaniem tych papierów wartościowych. Dokumenty te winny więc zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta a także podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi obligacjami.

Wymóg prospektowy
Emitenci zamierzający przeprowadzić publiczną ofertę obligacji są zobowiązani do sporządzenia, zatwierdzenia w Komisji Nadzoru Finansowego oraz podania do publicznej wiadomości treści prospektu emisyjnego. Jest to warunkiem dopuszczenia papierów wartościowych do notowań na rynku regulowanym. Wymóg sporządzenia, zatwierdzania i udostępniania prospektu dotyczy również sytuacji, kiedy obligacje są wprowadzane na rynek regulowany, a oferta miała charakter niepubliczny.
    
Nie ma natomiast obowiązku przy ofercie publicznej sporządzania prospektu emisyjnego w następujących okolicznościach:
•    kiedy obligacje istnieją przez 12 miesięcy i przez ten czas stanowią mniej niż 10 proc. obligacji już istniejących i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
•    przy emisji obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, tylko w przypadku, kiedy akcje emitenta są już notowane na rynku regulowanym Giełdy;
•    jeśli oferta jest skierowana do mniej niż 150 osób.

W przypadku, gdy obligacje będące przedmiotem oferty publicznej nie będą wprowadzane do obrotu regulowanego na Catalyst wówczas nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego, pod warunkiem, że oferta:
•    jest kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych;
•    jest kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, równoważnej co najmniej 50.000 euro;
•    dotyczy obligacji, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż równowartość 50.000 euro;
•    dotyczy obligacji, których łączna wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, nie przekracza równowartości 100.000 euro, jak również łącznie z emisjami w okresie poprzednich 12 miesięcy nie osiągnie lub nie przekroczy tej kwoty;
•    dotyczy obligacji, których wartość, liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, stanowi mniej niż równowartość 2,5 mln euro, o ile łącznie z emisjami w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągnie lub nie przekroczy tej kwoty.

Dla małych wartościowo ofert obligacji zamiast prospektu wystarczy sporządzić memorandum informacyjne. Dotyczy to sytuacji, kiedy w ciągu 12 miesięcy będą zaoferowane obligacje o wartości nie większej niż równowartość 2,5 mln euro. Jeśli natomiast w ciągu 12 miesięcy zostanie przeprowadzona kolejna emisja obligacji, której wartość, wraz z poprzednią, przekroczy 2,5 mln euro, wówczas dla tej emisji musi być sporządzony prospekt, zatwierdzony przez Komisję oraz podany do publicznej wiadomości.
Jeśli papiery z niej miałyby trafić na rynek regulowany, potrzebny jest prospekt emisyjny.

Zatwierdzanie prospektu lub memorandum

Komisja wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w ciągu 20 dni roboczych licząc od dnia złożenia kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji. W przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Komisja wydaje decyzję w ciągu 10 dni roboczych.
Oznacza to, że w przypadku, gdy prospekt lub memorandum nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, dokumentacja jest niekompletna lub niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji Komisja wezwie do usunięcia nieprawidłowości. Wówczas czas na wydanie decyzji liczy się od dnia dostarczenia poprawionych dokumentów.

Udostępnianie
Emitent jest zobowiązany udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości w co najmniej jeden z następujących sposobów:
•    przez publikację jego treści w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej;
•    w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie Catalyst, lub w siedzibie emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta domu maklerskiego oferującego obligacje oraz uczestników konsorcjum powołanego dla sprzedaży obligacji;
•    na witrynie internetowej emitenta oraz domu maklerskiego oferującego obligacje;
•    na witrynie internetowej Catalyst.
Memorandum informacyjne jest natomiast udostępniane tylko tym inwestorom, którzy są zainteresowani daną ofertą. 
Szczegółowy zakres informacji, jakie winny znaleźć się w prospekcie emisyjnym i memorandum informacyjnym zawarty jest w dyrektywach Komisji Europejskiej, które zostały zaimplementowane na grunt prawa polskiego. Opracowanie prospektu leży zazwyczaj w gestii oferującego lub innego podmiotu.
Emitent jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym. Ponadto odpowiedzialność ponoszą inne podmioty w zakresie, w jakim uczestniczyły w sporządzaniu tych dokumentów.