Fundusze inwestycyjne

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne stanowi jeden ze sposobów na pomnożenie kapitału. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych (TFI), które jest organem funduszu i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusze inwestycyjne funkcjonują na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która zatwierdza prospekt emisyjny oraz sprawuje nadzór państwowy. Fundusz inwestycyjny jest zobowiązany prowadzić działalność mając przede wszystkim na względzie interes uczestników, przestrzegając jednocześnie zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
Fundusze inwestycyjne dzielimy na: 
1) fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), emitujące jednostki uczestnictwa;
2) specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), emitujące jednostki uczestnictwa;
3) fundusze  inwestycyjne zamknięte (FIZ), emitujące certyfikaty inwestycyjne. Instrumenty te mogą być notowane na giełdzie.
W zależności od składu lokat fundusze dzielimy na: akcyjne, mieszane (stabilnego wzrostu i zrównoważone), obligacji, pieniężne, rynku pieniężnego, nieruchomości, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych (private equity).
Fundusze inwestują na rynku krajowym (fundusze krajowe) oraz rynkach zagranicznych. Niektóre specjalizują się w określonych regionach, np. Wschodniej i Centralnej Europie, inne w rynkach Azjatyckich itp. Istnieje również grupa funduszy wykorzystująca alternatywne strategie - fundusze hedgingowe.
Wycena aktywów funduszy otwartych odbywa się każdego dnia roboczego. Przy wycenie są brane pod uwagę aktualne wartości aktywów funduszu, które po pomniejszeniu o zobowiązania i rezerwy stanowią o wartości aktywów netto. Po podzieleniu przez ilość istniejących jednostek uczestnictwa  obliczana jest wartość pojedynczej jednostki.
Fundusze zamknięte dokonują wyceny w okresach 1-miesięcznych, 3-miesięcznych lub 6-miesięcznych.