Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to sposób na pomnożenie kapitału.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.
Fundusz inwestycyjny jest zobowiązany prowadzić działalność mając przede wszystkim na względzie interes uczestników, przestrzegając jednocześnie zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo funduszy  inwestycyjnych, które jest organem funduszu i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. W funduszu organem może być ponadto rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów.

Jak utworzyć fundusz inwestycyjny?

Dla utworzenia funduszu inwestycyjnego wymagane jest:
1) nadanie funduszowi statutu przez towarzystwo;
2) zawarcie przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru
aktywów funduszu inwestycyjnego;
3) wydanie zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego;
4) zebranie wpłat do funduszu inwestycyjnego w wymaganej wysokości;
5) wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Forma prawna funduszu

Fundusz inwestycyjny posiada osobowość prawną. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, jest on jawny. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych  ani od osób posiadających bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu inwestorów lub w radzie inwestorów. Fundusz inwestycyjny oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych funkcjonują na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych a nadzów sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Uczestnikami funduszu inwestycyjnego mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Uczestnicy nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Polityka inwestycyjna funduszu

Polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego obejmuje sposoby i środki osiągania celów inwestycyjnych, do których należą:

1) typy i rodzaje papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych, w które będą dokonywane lokaty;
2) kryteria i zasady doboru lokat;
3) zasady dywersyfikacji lokat oraz pozostałe ograniczenia i limity inwestycyjne;
4) dopuszczalną wartość kredytów i pożyczek, które może zaciągnąć fundusz.

Rejestr aktywów funduszu

Rejestr aktywów funduszu może być prowadzony na podstawie umowy z towarzystwem wyłącznie przez:
1) bank krajowy, którego fundusze własne stanowią co najmniej 100 mln zł lub
2) oddział instytucji kredytowej, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 mln zł, lub
3) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

Przekroczenie przez fundusz ograniczeń inwestycyjnych określonych w Statucie wymaga niezwłocznego dostosowania stanu posiadanych aktywów, tak aby ich wartość odpowiadała tej, określonej w statucie, z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu. Dochody funduszu inwestycyjnego stanowią: przychody z lokat netto oraz zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

1) fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), sprzedają jednostki uczestnictwa,

2) specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), sprzedają jednostki uczestnictwa;

3) fundusze  inwestycyjne zamknięte (FIZ), emitują certyfikaty inwestycyjne.

Wycena aktywów funduszu

Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu oraz ustala wartość aktywów netto (NAV) oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę  uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. Wartość aktywów netto funduszu stanowi różnica wartości aktywów funduszu i jego zobowiązań. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu.