Czy 11-letnie dziecko może dysponować rachunkiem bankowym?

włącz . Opublikowano w FAQs

Małoletni posiadacz bankowego rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach po ukończeniu trzynastu lat, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem ustawowym dla małoletniego dziecka są: jest ojciec lub matka, o ile nie została im odebrana lub ograniczona władza rodzicielska. Przedstawicielem ustawowym może być również inna osoba, jeżeli została ustanowiona przez sąd, np. kurator.