Polska gospodarka w I półroczu 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Polska gospodarka w I półroczu 2015 r.

W I półroczu 2015 roku w polskiej gospodarce utrzymało się umiarkowane, dość stabilne tempo wzrostu.

Wyższa niż przed rokiem była produkcja przemysłowa sprzedana oraz produkcja budowlano-montażowa. Wzrosła sprzedaż detaliczna. Wyższy poziom odnotowano również w sprzedaży usług – szczególnie w łączności, natomiast niewielki w transporcie. Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie sześciu miesięcy br. były wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość eksportu była wyższa niż importu. W efekcie odnotowano dodatnie saldo handlowe w wysokości 2.877,55 mln EUR.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2015 roku były wyższe o 5,0% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wobec spadku cen konsumpcyjnych (deflacji) wzrosła siła nabywcza płac. Emerytury i renty w systemie pracowniczym wzrastały w tempie wolniejszym niż przed rokiem, natomiast rolników indywidualnych – szybszym. W efekcie zwiększyła się siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych, zarówno w emerytalnym systemie pracowniczym, jak również rolniczym.
W I półroczu br. odnotowano dalszą poprawę na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,1% w skali roku. W efekcie na koniec czerwca br. stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu 10,3%. Liczba bezrobotnych na koniec czerwca wyniosła 1.622,3 tys.
Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu br. była o 4,6% wyższa niż rok wcześniej. Wzrost produkcji nastąpił we wszystkich sekcjach, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie utrzymał się spadek. W największym stopniu wzrosła produkcja w przedsiębiorstwach wytwarzających głównie dobra inwestycyjne oraz dobra konsumpcyjne trwałe.
Wydajność pracy w przemyśle w okresie sześciu miesięcy br. była wyższa o 3,0% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przy wzroście zatrudnienia o 1,6%. Produkcja budowlano-montażowa w I półroczu br. była o 1,0% wyższa niż przed rokiem. Spadek produkcji miał miejsce tylko w budowie budynków. Sprzedaż detaliczna wzrosła w tym okresie o 3,9%.
W czerwcu br. przyspieszyło tempo wzrostu produkcji przemysłowej (do 7,6% w skali roku) oraz sprzedaży detalicznej (do 6,6% w skali roku). Po wzroście odnotowanym we wcześniejszych miesiącach nastąpił spadek produkcji budowlano-montażowej o 2,5%.
Jak wynika z opublikowanych w lipcu br. wyników badań koniunktury nastroje przedsiębiorców w przetwórstwie przemysłowym były optymistyczne, podobne jak przed miesiącem. Poprawiły się korzystne oceny bieżącego portfela zamówień krajowych oraz negatywne – portfela zagranicznego. Jednak przewidywania co do koniunktury w tych obszarach były pozytywne. Wyniki badań nastrojów koniunktury dotyczące bieżącej sytuacji finansowej były nieznacznie mniej negatywne, natomiast prognozy – mniej korzystne niż przed miesiącem.

Polska gospodarka w I półroczu 2015 r.

 

W I półroczu br. w polskiej gospodarce utrzymało się umiarkowane, dość stabilne tempo wzrostu. Wyższa niż przed rokiem była produkcja sprzedana w przemyśle oraz produkcja budowlano-montażowa. Wzrosła sprzedaż detaliczna. Wyższy poziom odnotowano również w sprzedaży usług – szczególnie w łączności, natomiast niewielki w transporcie. Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie sześciu miesięcy br. były wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość eksportu była wyższa niż importu. W efekcie odnotowano dodatnie saldo handlowe w wysokości 2.877,55 mln EUR.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2015 roku były wyższe o 5,0% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wobec spadku cen konsumpcyjnych (deflacji) wzrosła siła nabywcza płac. Emerytury i renty w systemie pracowniczym wzrastały w tempie wolniejszym niż przed rokiem, natomiast rolników indywidualnych – szybszym. W efekcie zwiększyła się siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych, zarówno w emerytalnym systemie pracowniczym, jak również rolniczym.

W I półroczu br. odnotowano dalszą poprawę na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,1% w skali roku. W efekcie na koniec czerwca br. stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu 10,3%. Liczba bezrobotnych na koniec czerwca wyniosła 1.622,3 tys.

Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu br. była o 4,6% wyższa niż rok wcześniej. Wzrost produkcji nastąpił we wszystkich sekcjach, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie utrzymał się spadek. W największym stopniu wzrosła produkcja w przedsiębiorstwach wytwarzających głównie dobra inwestycyjne oraz dobra konsumpcyjne trwałe.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie sześciu miesięcy br. była wyższa o 3,0% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przy wzroście zatrudnienia o 1,6%. Produkcja budowlano-montażowa w I półroczu br. była o 1,0% wyższa niż przed rokiem. Spadek produkcji miał miejsce tylko w budowie budynków. Sprzedaż detaliczna wzrosła w tym okresie o 3,9%.

W czerwcu br. przyspieszyło tempo wzrostu produkcji przemysłowej (do 7,6% w skali roku) oraz sprzedaży detalicznej (do 6,6% w skali roku). Po wzroście odnotowanym we wcześniejszych miesiącach nastąpił spadek produkcji budowlano-montażowej o 2,5%.

Jak wynika z opublikowanych w lipcu br. wyników badań koniunktury nastroje przedsiębiorców w przetwórstwie przemysłowym były optymistyczne, podobne jak przed miesiącem. Poprawiły się korzystne oceny bieżącego portfela zamówień krajowych oraz negatywne – portfela zagranicznego. Jednak przewidywania co do koniunktury w tych obszarach były pozytywne. Wyniki badań nastrojów koniunktury dotyczące bieżącej sytuacji finansowej były nieznacznie mniej negatywne, natomiast prognozy – mniej korzystne niż przed miesiącem.