Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w lutym 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W lutym sytuacja w polskim przemyśle była lepsza niż rok wcześniej. Poprawa nastąpiła też w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Jak podał GUS, w lutym 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 5,3% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 1,3% niższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, lutowy poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 5,6% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku i o 0,9% niższy w porównaniu z poprzednim miesiącem.
W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej miał miejsce w 29 (spośród 34) działach przemysłu, przy czym tym największy w produkcji: mebli – o 18,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,6%, maszyn i urządzeń – o 12,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,1% oraz urządzeń elektrycznych o 8,5%. Z kolei największe spadki produkcji sprzedanej przemysłu wystąpiły w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,9%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,7% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,0%.
W okresie styczeń-luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.
W lutym br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,4% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu - o 9,3% oraz w przetwórstwie przemysłowym - o 1,2%. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,8% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – tez o 0,8 %.
w lutym 2014 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1%.

Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2014 roku, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 14,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku oraz o 18,7% wyższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym lutowa produkcja budowlano-montażowa była o 14,2% wyższa niż w lutym 2013 roku oraz o 17,4% wyższa niż w miesiącu poprzedzającym.
W porównaniu z lutym ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa a mianowicie: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 25,4%, w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 16,8% oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,1%.
Wzrost produkcji wobec stycznia br. Odnotowano również we wszystkich działach budownictwa, a mianowicie: w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 27,0%, w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 26,6% oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,1%.
W okresie styczeń-luty br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,7% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z lutym ub. roku spadły o 1,6%. Natomiast wobec stycznia br. ceny spadły o 0,2%.