Podaż pieniądza w XI 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W ciągu 11 miesięcy 2013 roku podaż pieniądza M3 wzrosła o 32 mld PLN. Wzrosły też depozyty bankowe.

Jak wynika ze wstępnych danych NBP, w listopadzie 2013 roku podaż pieniądza M3 spadła wobec poprzedniego miesiąca o blisko 2 mld PLN, czyli o 0,2% i wyniosła 953,5 mld PLN. Od początku roku podaż pieniądza M3 wzrosła o 3,5%.
Ilość pieniądza gotówkowego będąca w obiegu na koniec listopada ubiegłego roku była na poziomie z poprzedniego miesiąca i stanowiła 113,7 mld PLN i była o 11,3 mld PLN (11%) wyższa niż na koniec 2012 roku.
Depozyty i inne zobowiązania w listopadzie ubiegłego roku wyniosły 820,5 mld PLN i były o 0,2% niższe w stosunku do stanu z poprzedzającego miesiąca oraz o 2,8% wyższe niż na koniec 2012 roku. 
Poziom depozytów bankowych gospodarstw domowych zwiększył się w listopadzie ubiegłego roku o blisko 1,8 mld PLN, w wyniku czego Polacy posiadali na lokatach bankowych 533,4 mld PLN. Jest to o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,6% więcej niż na koniec 2012 roku.
W listopadzie depozyty na kontach bankowych przedsiębiorstw wyniosły 193,2 mld PLN i były o 0,4% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 2,9% wyższe niż na koniec 2012 roku.
Łącznie depozyty niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych stanowiły na koniec listopada ubiegłego roku kwotę 93,9 mld PLN i były o 4,0% niższe niż w poprzednim miesiącu. Pozostałe składniki M3 stanowiły 19,3 mld PLN i były o 5,2% niższe niż miesiąc wcześniej.
Aktywa krajowe netto stanowiły w listopadzie ubiegłego roku 802,1 mld PLN i w porównaniu z poprzedzającym miesiącem spadły o 0,4% a od początku tego roku wzrosły o 6,6%. Polskie aktywa zagraniczne wyniosły w tym czasie 151,4 mld PLN i wzrosły o 0,6% w ciągu miesiąca, były natomiast o 10,5% niższe niż na koniec 2012 roku.
Należności od gospodarstw domowych, niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych na koniec listopada ubiegłego roku stanowiły łącznie kwotę 936,4 mld PLN i wzrosły o 0,6% w stosunku do stanu z miesiąca poprzedniego i były o 3,9% wyższe wobec grudnia 2012 roku. Listopadowe zadłużenie gospodarstw domowych w bankach kształtowało się na poziomie o 0,6% wyższym niż poprzednim miesiącu i wyniosło 563,1 mld PLN. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 4,6%.
Zadłużenie przedsiębiorstw w listopadzie ubiegłego roku było wyższe w porównaniu z poprzedzającym miesiącem o 0,8% a w ciągu 11 miesięcy wzrosło o 2,3% i w efekcie osiągnęło ono poziom 276,6 mld PLN. Z kolei zadłużenie instytucji szczebla centralnego wyniosło 122,8 mld PLN i było 2,7% niższe niż w październiku oraz o 13,3% wyższe niż na koniec 2012 roku.