Produkcja przemysłowa w czerwcu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Rozczarowała dynamika produkcji przemysłowej na koniec pierwszego półrocza. Może być to symptomem spowolnienia w gospodarce.

Jak podał GUS, w czerwcu 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 0,1% niższa niż w miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 2,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku i o 0,4% wyższy niż w miesiącu poprzedzającym.
W stosunku do czerwca 2013 roku wzrost produkcji sprzedanej miał miejsce w 20 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost produkcji odnotowano w produkcji mebli – o 10,2%, metali – o 9,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 8,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,4% oraz wyrobów z metali – o 4,0%. Z kolei największe spadki nastąpiły w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,5%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,7%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,6% oraz wyrobów farmaceutycznych i urządzeń elektrycznych – po 3,1%.
W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu ze średnim poziomem z 2010 roku tegoroczna czerwcowa produkcja przemysłowa była wyższa o 12,5%.
W czerwcu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były na poziomie z poprzedniego miesiąca.
Spadły ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 0,5%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,1%). W przetwórstwie przemysłowym ceny pozostały na poziomie jaki odnotowana w poprzednim miesiącu.
W porównaniu z grudniem ubiegłego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,7%. Największe spadki cen miały miejsce w górnictwie i wydobywaniu (o 3,0%), w tym w górnictwie rud metali (o 4,2%) oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 3,2%).