Produkcja w styczniu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W styczniu tego roku poprawiła się sytuacja w polskim przemyśle. Natomiast wartość produkcji budowlano-montażowej była poniżej poziomu ze stycznia ubiegłego roku.

Jak podał GUS, w styczniu 2014 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, zrealizowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 4,1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku oraz o 2,9% niższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, styczniowy poziom produkcji sprzedanej przemysłu był o 6,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku i o 2,3% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.
W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej miał miejsce w 24 (spośród 34) działach przemysłu, a tym w produkcji mebli (o 16,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 14,4%), z gumy i tworzyw sztucznych (o 12,5%), urządzeń elektrycznych (o 12,0%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 10,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 8,1%) oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,4%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w pozostałych 10 działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 7,5%), w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 6,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,8%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,9%).
Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2014 roku, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 3,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku oraz o 64,0% wyższa niż miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym styczniowa produkcja budowlano-montażowa była o 3,9% niższa niż w styczniu 2013 roku oraz o 1,4% niższa niż miesiąc wcześniej.
W stosunku do stycznia 2013 roku spadek produkcji odnotowano w jednostkach specjalizujących w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,1%), w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 2,0%), a w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków wartość robót utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym.