Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa - grudzień 2012

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W grudniu ubiegłego roku nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. To skutek coraz słabszej koniunktury ekonomicznej kraju.


Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS, w grudniu 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 14,2% niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 10,6% niższa niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,9% niższym w porównaniu z miesiącem poprzednim oraz o 5,1% niższym niż rok wcześniej.
W okresie rocznym spadek produkcji sprzedanej nastąpił w 30 działach przemysłu. Najwyższą dynamikę spadkową odnotowano w: produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 25,0%, mebli – o 22,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 22,2%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 19,3%, maszyn i urządzeń – o 14,6%.
Natomiast wzrost produkcji sprzedanej przemysłu miał miejsce w 4 działach, a największy w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 32,7%. W okresie 12 miesięcy 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0% wyższa w porównaniu z 2011 rokiem.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2012 r. były o 1,1% niższe niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę cały 2012 rok, ceny produkcji wzrosły o 3,3%.