Lokaty bankowe

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Lokata bankowa jest to depozyt pieniężny złożony w banku na podstawie umowy zawartej między bankiem i klientem.

Klient dokonuje wpłaty określonej kwoty a bank zobowiązuje się wypłacić mu tą kwotę w ustalonym terminie wraz z należnymi odsetkami.
Rodzaje lokat bankowych w zależności od przyjętego kryterium:
- waluta lokaty: złotowa, walutowa, dwuwalutowa.
- lokata inwestycyjna:  klient banku ma zagwarantowane minimalne oprocentowanie lecz może być ono wyższe w zależności od wzrostu wartości instrumentów pochodnych, w jakie bank inwestuje część środków pochodzących z lokaty.
- lokata negocjowana: klient banku może negocjować oprocentowanie i inne warunki umowy.
- lokata nocna (overnight, „ON”): otwierana jednego dnia, a wypłata środków powiększonych o odsetki następuje następnego dnia roboczego
- lokata progresywna: z każdym kolejnym okresem (np. miesiącem) następuje wzrost oprocentowania depozytu. Klient może podjąć środki za wszystkie zakończone okresy oszczędzania. Wcześniejsze zerwanie lokaty może skutkować utratą narosłych odsetek lub ich pomniejszeniem.
- lokata rentierska: odsetki nie są kapitalizowane lecz wypłacane klientowi banku lub wskazanej przez niego osobie (rentierowi).
- lokata terminowa: umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Zerwanie lokaty może skutkować pomniejszeniem oprocentowania.
- lokata antypodatkowa: pozwala na uniknięcie obowiązku płacenia podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki).