Gospodarka w połowie roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Tempo wzrostu gospodarczego Polski jest umiarkowane. Spada bezrobocie, a ceny są niższe niż w ubiegłym roku.

Dynamika PKB w II kwartale br. była nieco niższa niż w I kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostał popyt konsumpcyjny, wynikający z poprawy sytuacji na rynku pracy oraz przyrost wartości kredytów dla gospodarstw domowych. Do wzrostu PKB przyczyniał się także dalszy – choć wolniejszy niż w I kw. – wzrost inwestycji, któremu sprzyjała korzystna sytuacja finansowa firm. Jednak udział eksportu netto do wzrostu PKB obniżył się. Ze względu na umiarkowane tempo wzrostu popytu i wciąż ujemną lukę popytową, w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Równocześnie niskie ceny surowców i umiarkowana dynamika płac nominalnych ograniczają ryzyko wzrostu presji kosztowej. W rezultacie roczna dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje ujemna, choć skala deflacji stopniowo maleje. Ujemna jest także dynamika cen produkcji sprzedanej, a oczekiwania inflacyjne kształtują się na niskim poziomie.
W ocenie Rady Polityki Pieniężnej w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, przy poprawie koniunktury w strefie euro i poprawiającej się sytuacji na krajowym rynku pracy. Jednocześnie wzrost ryzyka silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących oraz spadek cen surowców zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu.
W sierpniu pogorszyły się wyniki w sprzedaży detalicznej, zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim jak też sierpniem ubiegłego roku.
Jak wynika z badań firmy Markit w sierpniu br. nastąpił spadek głównego wskaźnika PMI dla polskiego sektora przemysłowego z lipcowego poziomu 54,5 do 51,1.
Tempo wzrostu wielkości produkcji, liczby nowych zamówień i eksportu było zdecydowanie słabsze. Przedsiębiorstwa ograniczyły aktywność zakupową, a zaległości produkcyjne wyraźnie zmalały. W sierpniu br. wystąpił brak presji inflacyjnej, a koszty produkcji wzrosły zaledwie nieznacznie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Odnotowano także wznowienie trendu spadkowego dla cen wyrobów gotowych.