Bilans płatniczy w styczniu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W styczniu powiększył się deficyt na rachunku obrotów bieżących wobec poprzedniego miesiąca. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w styczniu 2014 roku deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 1.135 mln EUR (5.693 mln PLN). Miesiąc wcześniej był o 292 mln EUR niższy.
Na wartość tego salda złożyły się: ujemne salda dochodów (1.432 mln EUR) i transferów bieżących (286 mln EUR) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (419 mln EUR) i usług (164 mln EUR). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 1.161 mln EUR.
W styczniu 2014 r. eksport towarów wyniósł 13.503 mln EUR, a import 13.084 mln EUR. W porównaniu z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku wartość eksportu towarów była wyższa o 10,6%, natomiast import towarów zwiększył się o 6,6%. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 419 mln EUR. Styczniowe przychody z tytułu usług wyniosły 2.129 mln EUR i roku i były o 0,4% wyższe niż rok wcześniej.
W styczniu br. ujemne saldo dochodów wyniosło 1.432 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i stanowiło 1.378 mln EUR.
Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, w transferach bieżących i kapitałowych wyniósł w styczniu br. 1,0 mln EUR (w ramach Funduszu Spójności). W tym samym czasie Polska wpłaciła 406 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich. W efekcie styczniowe saldo transferów z Unią Europejską było ujemne i wyniosło 405 mln EUR.
Saldo rachunku finansowego było w styczniu br. dodatnie i wyniosło 2.643 mln EUR. W tym okresie nierezydenci zainwestowali w Polsce kapitał o wartości netto 1.237 mln EUR a rezydenci zmniejszyli swoje należności zagraniczne netto o 1.230 mln EUR.
Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było w analizowanym okresie dodatnie i wyniosło 588 mln EUR. Reinwestowano zyski w kwocie 868 mln EUR a jednocześnie nastąpił odpływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych w kwocie 238 mln EUR.
W styczniu 2014 r. nierezydenci zainwestowali w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane na rynki zagraniczne kwotę netto 2.069 mln EUR. Zmniejszenie portfela obligacji skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym (netto o 2.007 mln EUR) wynikało głównie z wykupu przez Skarb Państwa serii tych obligacji.
Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było w styczniu br. dodatnie i wyniosło 649 mln EUR, na co decydujący wpływ miał wzrost zobowiązań sektora bankowego o 1.412 mln EUR. Wzrosły również zobowiązania sektora rządowego o 509 mln EUR oraz NBP - o 213 mln EUR. Zobowiązania sektora przedsiębiorstw zmniejszyły się o 1.485 mln EUR (głównie z tytułu kredytów handlowych).
Saldo inwestycji polskich rezydentów za granicą było w styczniu dodatnie i wyniosło 1.237 mln EUR. Aktywa zagraniczne rezydentów w postaci inwestycji bezpośrednich spadły o 1.040 mln EUR. Zmniejszyły się również aktywa z tytułu pozostałych inwestycji o 554 mln EUR. W ramach pozostałych inwestycji transakcje sektora bankowego zmniejszyły jego należności o 568 mln EUR. Rezydenci zwiększyli swoje aktywa zagraniczne w postaci inwestycji portfelowych o 364 mln EUR.
Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 887 mln EUR. Ponadto w wyniku różnic kursowych oraz zmian wyceny nastąpił ich dalszy ich wzrost o 486 mln EUR.
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski na koniec stycznia 2014 roku wyniósł 78,5 mld EUR.