Bilans płatniczy na koniec 2015 roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W grudniu ubiegłego roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. Było jednak ono mniejsze niż rok wcześniej.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w grudniu 2015 roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących, które wyniosło 1,7 mld PLN. Rok wcześniej saldo też było ujemne i wyniosło 4,3 mld PLN. Na wartość tego salda wchodziły złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,2 mld PLN) i dochodów wtórnych (1,7 mld PLN) oraz dodatnie salda usług (3,6 mld PLN) i obrotów towarowych (1,6 mld PLN). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 1,7 mld PLN.
W grudniu ubiegłego roku eksport towarów wyniósł 59,4 mld PLN, a importu 57,8 mld PLN. W porównaniu z danymi za grudzień 2014 roku wartość eksportu towarów była wyższa o 7,2 mld PLN, tj. o 13,9%, natomiast import towarów wzrósł o 3,0 mld PLN, tj. o 5,4%. Dzięki wyższej dynamice eksportu niż importu towarów nastąpiła poprawę salda obrotów towarowych. Saldo to było dodatnie i wyniosło 1,6 mld PLN. W analogicznym miesiącu 2014 r. było ono ujemne i wyniosło 2,7 mld PLN.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,3 mld PLN i w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego były wyższe o 1,7 mld PLN, tj. o 12,4%. Wartość rozchodów wyniosła 11,7 mld PLN i wzrosła o 0,6 mld PLN, tj. o 5,7%. Dodatnie saldo usług wyniosło 3,6 mld PLN.
Na taki wynik złożyły się salda usług transportowych (1,6 mld PLN), podróży zagranicznych (1,2 mld PLN) oraz pozostałych usług (0,8 mld PLN).
W grudniu ubiegłego roku ujemne saldo dochodów pierwotnych wyniosło 5,2 mld PLN. W grudniu 2014 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 3,6 mld PLN.
Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,2 mld PLN), ujemne saldo pozostałych dochodów pierwotnych (0,1 mld PLN) oraz dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (0,1 mld PLN).
Napływ środków z Unii Europejskiej ujęty w rachunku kapitałowym wyniósł 0,4 mld PLN. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było ujemne i wyniosło 2,0 mld PLN.
W grudniu 2015 r. saldo rachunku finansowego (inwestycje polskich podmiotów za granicą pomniejszone o inwestycje nierezydentów w Polsce) było ujemne i wyniosło 4,3 mld PLN, co oznacza napływ kapitału do Polski. Napływ kapitału netto z tytułu inwestycji rezydentów za granicą (spadek aktywów) w analizowanym miesiącu wyniósł 20,9 mld PLN.
Inwestycje nierezydentów w ostatnim miesiącu ubiegłego roku zmniejszyły się o 16,6 mld PLN.
Zobowiązania rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich zmniejszyły się o 6,9 mld PLN. Dodatnie saldo inwestycji portfelowych wyniosło 1,2 mld PLN. Zagraniczni inwestorzy portfelowi zainwestowali 0,6 mld PLN w udziałowe papiery wartościowe oraz w dłużne papiery polskich podmiotów 0,6 mld PLN.
Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było ujemne i wyniosło 10,9 mld PLN. O wysokości tego salda zadecydował spadek zobowiązań sektora bankowego o 6,7 mld PLN oraz NBP o 4,1 mld PLN.
W grudniu 2015 r. ujemne saldo inwestycji rezydentów za granicą (spadek aktywów), wyniosło 20,9 mld PLN.
Saldo inwestycji bezpośrednich było ujemne i wyniosło 2,6 mld PLN. Złożyło się na nie dodatnie saldo transakcji na akcjach i innych formach udziałów kapitałowych (1,2 mld PLN) oraz ujemne saldo instrumentów dłużnych (3,8 mld PLN). Polskie podmioty zwiększyły wartość swoich aktywów w postaci inwestycji portfelowych o 6,8 mld PLN. Przedmiotem tych inwestycji były głównie papiery udziałowe, w które polskie podmioty zainwestowały 5,9 mld PLN. Saldo pozostałych inwestycji było ujemne (spadek aktywów) i wyniosło 8,4 mld PLN.
Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 16,9 mld PLN. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec grudnia 2015 r. wyniósł 370,3 mld PLN.