Zmiany na rynku NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjęły decyzje o wprowadzeniu szeregu zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i transparentności rynku NewConnect. Poniżej komunikat prasowy w tej sprawie:

 

  • Warszawska giełda wprowadza znaczące zmiany w Regulaminie ASO w obszarze warunków wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu i zakresu dokumentu informacyjnego, a także zaostrza obowiązki informacyjne spółek oraz wymogi wobec Autoryzowanych Doradców
  • Zmiany, będące wynikiem prac analitycznych prowadzonych przez GPW, zewnętrznych ekspertów oraz przedstawicieli środowiska rynku kapitałowego, są przeprowadzane w ramach projektu reformy Alternatywnego Systemu Obrotu i zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjęła decyzję o wprowadzeniu istotnych zmian w Regulaminie alternatywnego systemu obrotu (ASO) oraz podjęciu dodatkowych działań mających na celu podwyższenie jakości i bezpieczeństwa rynku. Reforma bierze pod uwagę liczne opinie środowiska inwestorów i innych uczestników rynku, które, na prośbę GPW, zostały przekazane Giełdzie w ostatnich miesiącach. Wpływ na finalny kształt zmian miały w szczególności postulaty organizacji i społeczności skupiających inwestorów (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, portal StockWatch.pl), a także uwagi Autoryzowanych Doradców. Istotny punkt wyjścia do głębszej reformy ASO stanowił przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu raport na temat NewConnect i płynące z niego konkluzje.
Najważniejsze zmiany koncentrują się na czterech obszarach: (1) wymogi dotyczące wprowadzania instrumentów finansowych do ASO i zakres dokumentu informacyjnego, (2) obowiązki informacyjne spółek, (3) przejrzystość ofert prywatnych, (4) polityka w stosunku do Autoryzowanych Doradców (AD).
(1)   GPW zdecydowała o istotnym zwiększeniu wymogów w stosunku do spółek ubiegających się o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych na NewConnect, wprowadzając:
a.     kryterium minimalnej wartości kapitału własnego spółki w wysokości 500 tys. zł.,
b.     bezwarunkowy obowiązek przedstawienia zbadanego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (zlikwidowano możliwość wprowadzenia do obrotu akcji lub praw do akcji emitenta, który prowadzi działalność przez okres krótszy niż wymagany do przedstawienia sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy),
c.     ograniczenia dotyczące  możliwości wprowadzania do ASO akcji uprzywilejowanych cenowo, tj. objętych po cenie znacząco niższej od ceny pozostałych emisji objętych wnioskiem o wprowadzenie, bądź od kursu akcji już notowanych,
d.     obowiązku przedstawienia szerszego zakresu informacji, które spółki są zobowiązane umieszczać w treści dokumentu informacyjnego (życiorysy zawodowe członków zarządu i rady nadzorczej, opinia biegłego rewidenta z badania wartości aportów wniesionych w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych, w przypadku start-up’ów - opis planowanych inwestycji i szczegółowy harmonogram ich realizacji ).
(2)   W obszarze obowiązków informacyjnych spółki zostaną zobowiązane do raportowania znacznie szerszego zakresu danych finansowych i informacji publikowanych w raportach kwartalnych:
a.     raport kwartalny będzie zawierać skrócone sprawozdanie finansowe, obejmujące co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym,
b.     emitenci zostaną zobowiązani do bardziej szczegółowego komentowania w raporcie kwartalnym czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe - zwłaszcza tych o nietypowym charakterze; raporty kwartalne będą ponadto zawierać  informację o liczbie osób zatrudnionych w spółce, a także komentarz emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu, o ile takie informacje zawierał dokument informacyjny.
(3)   Mając na celu zwiększenie przejrzystości ofert prywatnych i ochronę interesów inwestorów, GPW rozszerzyła zakres informacji, jakie Autoryzowany Doradca powinien zapewnić inwestorom biorącym udział w ofercie prywatnej spółki zamierzającej ubiegać się o wprowadzenie akcji do ASO, o:
a.     oświadczenie o dodatkowych czynnikach ryzyka związanych z inwestycją dokonywaną w ramach oferty, w tym ryzyka niewprowadzenia akcji emitenta do ASO,
b.     poinformowanie inwestorów o możliwości, bądź jej braku, zawarcia z emitentem lub Autoryzowanym Doradcą umowy przewidującej odkupienie akcji objętych ofertą w przypadku niewprowadzenia tych akcji do ASO NewConnect.
(4)   Biorąc pod uwagę rolę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i ich wpływ na bezpieczeństwo obrotu, Giełda zwiększyła wymogi odnośnie podmiotów ubiegających się o wpis na listę AD. Według nowych regulacji będzie wymagane:
a.     co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności doradczej na rynku kapitałowym,
b.     brak powiązań z innym Autoryzowanym Doradcą.
Ponadto Giełda, dokonując oceny Autoryzowanych Doradców, będzie przywiązywać szczególną wagę do jakości usług świadczonych przez AD, ich sytuacji finansowej oraz nieposzlakowanej opinii.
Powyższe i pozostałe szczegółowe zmiany są przeprowadzane w ramach stałego dążenia GPW do zwiększania atrakcyjności rynku NewConnect dla inwestorów i dbania o najwyższe standardy na polskim rynku kapitałowym.
- NewConnect jest ważnym narzędziem wspierania polskiej przedsiębiorczości. Po kilku latach działania widzimy jego niekwestionowane zalety, ale także pewne wady. Kilka miesięcy temu poprosiliśmy uczestników rynku o przedstawienie swoich opinii i propozycji zmian. Zleciliśmy także przeprowadzenie niezależnej analizy naukowej. Zmiany, które aktualnie wprowadzamy to efekt tych prac i wyraz wspólnej troski o bezpieczeństwo i komfort uczestników obrotu na rynku NewConnect. Chciałbym podziękować wszystkim twórczo zaangażowanym środowiskom, w szczególności Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, za wspólną pracę nad nowym kształtem rynku i wyrazić przekonanie, że ich zmiany okażą się skuteczne i szybko zaowocują wzrostem atrakcyjności i dojrzałości tego rynku. Jak podkreślałem nie tylko ilość, ale także jakość będzie decydować o dalszych sukcesach NewConnect – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.
Zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2013 r., z wyjątkiem zmian dotyczących zakresu raportu kwartalnego, które będą miały zastosowanie do raportów kwartalnych sporządzanych po 30 września 2013 r.