CSRGłówne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu obejmują ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochronę środowiska naturalnego, relacje z konsumentami, praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne.

Ład organizacyjny oznacza zasady zarządzania firmą, polegające na efektywnym zarządzaniu organizacją z uwzględnieniem interesu społecznego, poszanowania interesariuszy oraz etyki prowadzenia biznesu.
Przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie jego godności, w szczególności praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych, rasowych, płci, kulturowych czy światopoglądowych. Niedopuszczalna jest dyskryminacja w jakimkolwiek obszarze ani łamanie praw pracowniczych.
Stosunki pracy winny opierać się na zapewnieniu jak najlepszych warunków wykonywania pracy, bezpieczeństwie i higienie pracy, możliwościach rozwoju pracowników, awansu, opieki społecznej i prowadzenia dialogu. Dotyczy to również utrzymywania uczciwych relacji z podmiotami współpracującymi, w szczególności podwykonawcami, dostawcami i konkurencją.
Ochrona środowiska naturalnego polega na minimalizowaniu skali zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz podejmowanie wszelkich kroków zmniejszających poziom zużycia zasobów naturalnych, będącego wynikiem działalności organizacji. To także usuwanie negatywnych skutków działalności gospodarczej, np. rekultywacja terenów.
Uczciwe praktyki rynkowe oznaczają etyczne zachowania firmy w relacjach z innymi podmiotami, w tym z organizacjami rządowymi i samorządowymi, partnerami, dostawcami, podwykonawcami, konkurencją oraz organizacjami zrzeszającymi. Firma odpowiedzialna społecznie stosuje dobre praktyki służące przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, uczciwej współpracy oraz poszanowaniu praw własności.
Pozytywne relacje z konsumentami, można uzyskać tylko i wyłącznie oferując im najwyższej jakości towary i usługi, należytą jakość obsługi, wsparcie posprzedażowe oraz uczciwe rozpatrywanie reklamacji. Zawierane z konsumentami umowy winny być przejrzyste, zrozumiałe, uczciwe, wolne od niedozwolonych klauzul. Nie stosuje też nieuczciwych praktyk marketingowych. Jeżeli to konieczne to winna być zapewniona konsumentom odpowiednia edukacja w zakresie oferowanych produktów, ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa.
Zaangażowanie społeczne przejawia się we wspieraniu lokalnych społeczności, pomagając im w rozwiązywaniu problemów, szczególnie dotyczących pracowników a także innych interesariuszy. Przykładem takich działań mogą być inwestycje w dziedzinie edukacji i kultury, zdrowia, rekreacji, bezpieczeństwa czy dostępu do technologii.

Więcej tutaj