Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Jest to instytucja, której zadaniem jest integracja polskiego systemu finansowego z systemem europejskim. W Polsce zasady i reguły gwarantowania depozytów bankowych są wzorowane na takich rozwiązaniach, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) posiada osobowość prawną. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawują w różnym zakresie: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Rada Ministrów, Minister Finansów oraz Rada Funduszu. Do zadań Funduszu należą:

» ochrona środków finansowych osób fizycznych i prawnych, które nie posiadają możliwości samodzielnej oceny ryzyka związanego z lokowaniem środków finansowych w bankach, jako instytucjach publicznego zaufania.
» udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia wypłacalności, do poziomu wynikającego z wielkości depozytów gwarantowanych.
» monitorowanie oraz prowadzenie analiz sytuacji finansowej sektora bankowego w celu jak najwcześniejszego zidentyfikowania zagrożenia jego stabilności.
» wspieranie procesów łączenia banków znajdujących się w stanie zagrożenia upadłością z bankami o dobrej kondycji finansowej.

Źródła finansowania BFG:

» obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania,
» kwoty przekazane z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych pochodzące od podmiotów objętych systemem gwarantowania, tworzonego w razie konieczności wypłat środków gwarantowanych,
» dochody z pożyczek udzielonych przez Fundusz,
» środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej,
» środki z dotacji udzielnych z budżetu państwa,
» środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje w 100 proc. depozyty klientów w przypadku niewypłacalności banku w kwocie równowartej 50.000 EUR. Kwoty depozytów o wartości równoważnej powyżej 50.000 EUR nie są gwarantowane. W przypadku współmałżonków gwarancja ta dotyczy każdego z nich odrębnie. W sumie małżeństwo posiada gwarancję depozytów do kwoty odpowiadającej 100.000 EUR.

Gwarancją są objęte depozyty imienne złotowe i walutowe należące do:

» osób fizycznych,
» osób prawnych,
» jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
» szkolnych kas oszczędności, o ile posiadają zdolność prawną,
» pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
» środki zgromadzone na Indywidualnych Kontach Emerytalnych prowadzonych przez banki dla osób fizycznych.

Systemem gwarantowania są objęte depozyty zarówno rezydentów, jak też nierezydentów.

Dywersyfikacja ryzyka

Przy obliczaniu kwoty gwarantowanej dla danej osoby bierze się pod uwagę sumę dodatnich sald wszystkich rachunków prowadzonych przez bank dla tej osoby. Stąd posiadając znaczne oszczędności najlepiej powierzyć je kilku bankom. Daje to dodatkowo efekt dywersyfikacji a ponadto możliwość przekonania się co do jakości obsługi w różnych bankach. Jeżeli wypłacona przez Fundusz kwota jest niższa, niż utracony depozyt, klient może dochodzić swych roszczeń przy podziale masy upadłości w postępowaniu układowym. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż takowa masa może nie mieć już wartości. Należy zaznaczyć, że w strukturze bilansu banku aktywa stałe się stanowią tak wysokiego udziału, jak np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Znacznie większą szansę na odzyskanie złożonych do banku środków mają jego klienci, w sytuacji kiedy upadający bank jest przejmowany przez inny bank, będący w obowiązku przejęcia wierzytelności wobec klientów.

Oddziały banków zagranicznych

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie gwarantuje depozytów pieniężnych znajdujących się na rachunkach umiejscowionych w oddziałach zagranicznych instytucji kredytowych, funkcjonujących w naszym kraju. Nie oznacza to, że bankructwo banku zagranicznego oznacza stratę dla Kowalskiego. W takiej sytuacji jego depozyt jest objęty systemem gwarancyjnym obowiązującym w kraju, w którym taki bank posiada główną siedzibę. Tam też pan Kowalski musi więc złożyć wniosek o zwrot utraconych środków. Otwierając więc rachunek w oddziale banku zagranicznego warto zapoznać się z warunkami gwarancji, w tym kwotami jakie możemy odzyskać w razie upadłości banku. Limity odpowiedzialności finansowej, jakie dotyczą banków posiadających główne siedziby w krajach Unii Europejskiej są przedstawione na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.

Siedziba Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa