Bilans płatniczy w grudniu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Globalna

W grudniu ubiegłego roku pogłębiło się ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących.

p style="text-align: justify;">Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w grudniu 2014 roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących, które wyniosło 1.005 mln EUR. Rok wcześniej saldo też było ujemne i wyniosło 652 mln EUR. Na wartość tego salda wchodziły ujemne salda: dochodów pierwotnych i obrotów towarowych i dochodów wtórnych oraz dodatnie saldo usług. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 924 mln EUR.
W grudniu ubiegłego roku eksport towarów wyniósł 11.967 mln EUR, a import 12.600 mln EUR. W porównaniu z danymi za grudzień 2013 roku wartość eksportu towarów była wyższa o 737 mln EUR, tj. o 6,6%, natomiast import towarów zwiększył się o 1.220 mln EUR, tj. o 10,7%.
Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 633 mln EUR i, w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r., pogłębiło się o 483 mln EUR.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 2.872 mln EUR i, w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r., zmniejszyły się o 46 mln EUR, tj. o 1,6%. Wartość rozchodów wyniosła 2.323 mln EUR i była niższa o 40 mln EUR, tj. o 1,7%. Saldo eksportu usług było dodatnie i wyniosło 549 mln EUR. Na taki wynik złożyły się salda usług transportowych (313 mln EUR), podróży zagranicznych (202 mln EUR) oraz pozostałych usług (34 mln EUR).
W grudniu ubiegłego roku ujemne saldo dochodów pierwotnych wyniosło 873 mln EUR. W analogicznym okresie 2013 roku saldo to było również ujemne i wyniosło 1.116 mln EUR. Na deficyt dochodów pierwotnych w grudniu 2014 r. złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (1.344 mln EUR) oraz dodatnie salda wynagrodzeń pracowników (81 mln EUR) i pozostałych dochodów pierwotnych (390 mln EUR).
W grudniu 2014 r. saldo rachunku finansowego było dodatnie i wyniosło 2.152 mln EUR. Zanotowano odpływ kapitału inwestycji nierezydentów w Polsce (spadek pasywów) w kwocie 2.506 mln EUR. W tym samym czasie polskie inwestycje za granicą (łącznie z aktywami rezerwowymi NBP) zmniejszyły się o 354 mln EUR.
W grudniu 2014 r. nastąpił odpływ kapitału z Polski z inwestycji bezpośrednich i pozostałych inwestycji. Zobowiązania rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich spadły o 1.225 mln EUR – był to skutek odpływu środków zmniejszający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania o 858 mln EUR oraz odpływu netto środków z dłużnych instrumentów w wysokości 718 mln EUR. Reinwestycje zysków wyniosły 351 mln EUR.
Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było ujemne i wyniosło 1.282 mln EUR. Na saldo to wpłynęło zmniejszenie zobowiązań NBP o 1.031 mln EUR, pozostałych sektorów o 626 mln EUR. Zobowiązania sektora bankowego zmniejszyły się  o 232 mln. W tym samym czasie sektor rządowy zwiększył swoje zobowiązania z tytułu kredytów o kwotę 607 mln EUR.
Ujemne saldo inwestycji rezydentów za granicą w grudniu ubiegłego roku wyniosło 354 mln EUR. Saldo inwestycji bezpośrednich było ujemne i wyniosło 402 mln EUR. Rezydenci zmniejszyli swoje aktywa głównie z tytułu instrumentów dłużnych. Jednocześnie polskie podmioty zmniejszyły wartość swoich aktywów w postaci inwestycji portfelowych o 107 mln EUR.
Saldo pozostałych inwestycji było ujemne i wyniosło 1.209 mln EUR. Sektor bankowy zmniejszył swoje aktywa zagraniczne o 984 mln EUR. Pozostałe sektory zmniejszyły swoje należności o 220 mln EUR. Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 1.257 mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec grudnia 2014 r. wyniósł 82.645 mln EUR.