Fuzje i przejęcia w Europie Środkowej w 2009 roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Jak wynika z raportu „Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce i Europie Środkowej w 2009 roku”, który został przygotowany przez firmę KPMG oraz DealWatch, kryzys nie przyczynił się w Polsce do pogorszenia wyników w tej branży.

 

Rok 2009 przejdzie do historii, jako okres dużych trudności w dostępie do finansowania oraz niepewności na rynkach finansowych. Przełożyło się to na liczbę i wartość transakcji fuzji i przejęć w państwach Europy Środkowej - w minionym roku ogłoszono 1663 transakcji o wartości 24,9 mld euro. Oznacza to znaczący spadek w porównaniu z poprzednimi latami. W 2008 roku liczba ujawnionych transakcji wyniosła 2209 a ich łączna wartość wyniosła 39,9 mld euro, natomiast w 2007 roku było ich 1768 o wartości 52,1 mld euro.

Jak widać, w ostatnich trzech latach wartość rynku M&A w Europie Środkowej szybko zmniejszała się – pomiędzy rokiem 2007 a 2009 odnotowano ponad dwukrotny spadek wartości transakcji, jednak ich liczba niewiele się zmniejszyła. Jedną z przyczyn pogorszenia sytuacji na rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowej były problemy w sektorze nieruchomości.

Średnia wartość transakcji dla całego Regionu wyniosła w zeszłym roku 15 mln euro, wobec 18 mln euro w 2008 roku. Dużo większe transakcje miały miejsce w 2007 roku – średnio na jedną przypadało blisko 30 mln euro.

Problemy Regionu w obszarze M&A w 2009 roku tylko w nieznacznym stopniu dotknęły Polskę. W ubiegłym roku zrealizowano w naszym kraju 556 transakcji, o 8 więcej niż w 2008 roku. Ich wartość wyniosła 8,5 mld euro i była tylko o 16 mln euro niższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Minione dwa lata różnią się jednak znacząco od roku 2007, kiedy wartość 496 transakcji stanowiła blisko 12 mld euro. Udział polskiego rynku M&A w Regionie wyniósł w zeszłym roku blisko 1/3 i był znacznie wyższy niż w poprzednich latach.

Na jedną transakcję w naszym kraju przypadało średnio w latach 2008-2009 około 15 mln euro, to znacznie mniej niż w 2007 roku, kiedy pojedynczy deal był wart 25 mln euro. Nie oznacza to, że w ubiegłym roku brakowało dużych transakcji o wartości kilkuset milionów euro, jak np.: sprzedaż znacznych pakietów akcji Kompani Piwowarskiej i PKN Orlen, czy 100 proc. akcji DB Schenker Rail Polska.

W 2009 roku inwestorzy byli bardziej ostrożni przy podejmowaniu decyzji o zakupach na polskim rynku, niż wcześniej. Jeden z najważniejszych wskaźników wyceny, jakim jest relacja ceny transakcyjnej do zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA), spadł z 10,1-10,9 do 8,2-9,2. Dla Regionu wskaźnik ten wahał się w ubiegłym roku w granicach 6,9-7,9, co świadczy, że inwestorzy postrzegają Polskę, jako kraj mniejszego ryzyka.

Specjaliści z KPMG i DealWatch przewidują, że w wielu krajach Europy Środkowej rok 2010 będzie znacznie lepszy niż poprzedni. Liderem rynku pozostanie zapewne Polska, która posiada największy potencjał gospodarczy i intelektualny w Regionie.