Komisja Nadzoru Finansowego

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Jest to organ administracji Państwowej, sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. 

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; 
  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem Komisji jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

Stanisław Kluza
Przewodniczący KNF

Artur K. Kluczny
Zastępca Przewodniczącego KNF

Lesław Gajek
Zastępca Przewodniczącego KNF

Pozostali członkowie:

Dariusz Daniluk
Przedstawiciel Ministra Finansów

Marek Bucior
Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Piotr Wiesiołek
Pierwszy wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej