Zarabiać na obligacjach

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi, gdzie emitent zobowiązuje się wobec ich nabywców do zwrotu pożyczonej kwoty oraz  realizacji świadczeń dodatkowych. Najczęściej są nimi odsetki lub dyskonto przy emisji.
Obligacje korporacyjne stanowią godne uwagi instrumenty finansowe, dające alternatywne, wobec akcji czy funduszy inwestycyjnych, możliwości zarabiania na rynku kapitałowym. Zazwyczaj oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest o kilka a nawet kilkanaście  punktów procentowych wyższe, niż obligacji skarbowych lub lokat bankowych.
Zobowiązania wynikające z tytułu obligacji emitent może zabezpieczyć całkowicie, częściowo lub nie zabezpieczać. Ma to wpływ na wysokość premii za ryzyko i w konsekwencji na wysokość oprocentowania.
Najbezpieczniej inwestować w obligacje zabezpieczone, tzn. takie, dla których ustanowiono hipotekę na majątku emitenta, zastaw rejestrowy lub istnieje poręczenie podmiotu trzeciego. Chociaż przy pełnym zabezpieczeniu nie otrzymamy tak atrakcyjnego oprocentowania, jak w przypadku obligacji niezabezpieczonych, to jednak takie rozwiązanie jest optymalne, szczególnie dla inwestorów nie zamierzających podejmować dużego ryzyka.
Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku, gdy planujemy inwestycję w obligacje o oprocentowaniu stałym i zamierzamy sprzedać je przed ich datą wygaśnięcia, jesteśmy narażeni na ryzyko zmiany stóp procentowych. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, wówczas cena obligacji spadnie, co zmniejszy rentowność inwestycji. Im krótszy termin wykupu obligacji tym ryzyko niższe.
Jeżeli obligacje posiadają oprocentowanie zmienne, które zazwyczaj jest oparte na miarach kosztu pieniądza to realny zysk z inwestycji odpowiada marży, która jest doliczana do bazy, np. WIBOR. Takie obligacje są w znacznym stopniu niewrażliwe na inflację.
Inwestycje w obligacje korporacyjne wykazują się zazwyczaj niższym ryzykiem niż akcje. Podczas bessy na rynku akcji mogą przynosić stabilny zysk. W ubiegłym roku większość indeksów akcji na świecie odnotowała spadki, tymczasem benczmark rynku obligacji Barclays Aggregate Bond Index wzrósł o 7,8 proc.
Jak widać, inwestowanie w obligacje korporacyjne może być skutecznym sposobem dla pomnażania kapitału a polski rynek finansowy daje ku temu wiele sposobności. Rynek obligacji korporacyjnych od kilku lat wzrasta, czemu sprzyja otwarcie przedsiębiorstw na ten sposób pozyskania kapitału a z drugiej strony rosnąca aktywność inwestorów w poszukiwaniu miejsc inwestowania, niezależnych od koniunktury na rynku akcji.
Emisja obligacji o oprocentowaniu zmiennym w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę daje przy obecnych warunkach rynkowych oprocentowanie na poziomie kilkunastu procent.