Fundusze aktywów niepublicznych

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Współczesne rynki finansowe pozwalają na uczestnictwo w rynku aktywów niepublicznych większej ilości inwestorów, nawet tych którzy dysponują skromnymi zasobami. Działalność tych podmiotów reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych a nadzór prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.
Pieniądze pozyskane od inwestorów fundusz lokuje w udziały i akcje spółek niepublicznych. Polityka inwestycyjna jest określona w statucie funduszu, a za jej realizację jest odpowiedzialne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zarządzające funduszem. Określane są one mianem funduszy private equity.
 
Tytułami uczestnictwa takiego funduszu są certyfikaty inwestycyjne, które są udziałowymi papierami wartościowymi, podobnie jak akcje. Jeżeli takie instrumenty są notowane na giełdzie inwestycje te mają szansę stać się wysoce płynnymi. Oznacza to, że można w nie wejść a także zamknąć w dowolnym momencie, bez konieczności oczekiwania na najbliższą datę wykupu ustaloną przez zarządzających funduszem. Dla Jana Kowalskiego to szansa na zaistnienie na rynku private equity, z którego potencjału nie miałby on w innym przypadku szansy skorzystać. Mowa tu o pośrednim uczestnictwie w tym rynku, gdyż bezpośrednim uczestnikiem jest fundusz i on ma prawo do głosu na zgromadzeniu wspólników czy akcjonariuszy spółek portfelowych. Fundusz dzieli się profitami wynikającymi z posiadania akcji, jak wzrost ich wartości, przychody z dywidendy, lub z realizacji praw poboru.
 
Inwestorzy mogą natomiast utworzyć radę inwestorów, która posiada wiele uprawnień kontrolnych wobec prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej.
 
Rynek funduszy private equity kieruje się swoimi zasadami, które są zdrowsze niż te, które panują na giełdach. Tu o cenie decydują fundamenty – nie emocje. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy trudno o racjonalną wycenę akcji notowanych na giełdzie.
 
Zamknięcie inwestycji (dezinwestycja) polega na tym, że fundusz sprzedaje po określonym czasie posiadane walory kolejnemu inwestorowi strategicznemu lub finansowemu. Może być to inny fundusz lub podmiot. Często stosowaną formą dezinwestycji jest wprowadzenie posiadanych akcji do obrotu giełdowego. W każdej z powyżej opisanych sytuacji zysk powiększa wycenę certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
Jeżeli certyfikaty funduszu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, każdy inwestor ma możliwość zamknięcia inwestycji i wycofania pieniędzy w dowolnym dniu. Każdy może również stać się uczestnikiem funduszu w dowolnym czasie, kupując certyfikaty w trakcie sesji na rynku notowań ciągłych GPW.