Opodatkowanie odsetek bankowych

Tax Care włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Opodatkowanie odsetek na rachunku bankowym przedsiębiorcy nie zawsze odbywa się na zasadach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mogą w tym zakresie powstawać nieporozumienia między przedsiębiorcą i urzędem skarbowym. Kwestie w tym zakresie wyjaśniają specjaliści z firmy Tax Care.
Lokaty bankowe zakładane przez przedsiębiorców traktowane są z punktu widzenia podatkowego jak depozyty osób fizycznych - wynika z interpretacji z 28 lutego 2011r. Oznacza to, że są opodatkowane podatkiem Belki, a nie jako przychodów z działalności gospodarczej, jak środki odłożone na koncie firmowym.
Przedsiębiorcy, którzy mają wysoką płynność finansową i utrzymują permanentnie dodatnie saldo rachunku bankowego, otrzymują odsetki od tych środków. Mimo, że bank nie pobiera od nich podatku Belki, przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązku zaliczenia odsetek do przychodów z działalności gospodarczej i wykazania ich w ewidencji podatkowej. Wiąże się to z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od tych odsetek. Obowiązuje tu zasada kasowa, która oznacza, że odsetki otrzymane lub skapitalizowane stanowią przychód przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 przychodem z działalności gospodarczej są również: odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Nie można jednak mylić rachunku bieżącego z depozytem utworzonym w celu lokowania nadwyżek pieniężnych, czyli po prostu lokatą. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. (IPPB1/415-1147/10-2/ES) wynika, iż odsetek od odrębnych lokat terminowych (lokaty overnight) utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych przez bank prowadzący rachunek bieżący, nie można utożsamiać z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zasadnym jest zatem twierdzenie że przychód uzyskany w postaci odsetek od lokat overnight (tj. jednodniowych) podlega opodatkowaniu wg zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Lokata bankowa to zawsze depozyt osoby fizycznej

Zgodnie z powyższą interpretacją, założenie lokaty przez przedsiębiorcę traktowane jest jak otwarcie depozytu przez osobę fizyczną. Tak więc środki te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19% i nie zostaną zaliczone do przychodów firmy. Nie ma przy tym znaczenia, czy lokata jest w tym samym banku, co rachunek firmowy, czy w innym. Interpretacja ta otwiera drogę do odkładania pieniędzy na lokacie do końca tego roku w ogóle bez podatku. Do tego czasu obowiązuje bowiem tzw. ulga zaokrągleniowa. Podatek od zysków w kwocie do 2,49 zł nie jest naliczany. Z ulgi korzystają posiadacze lokat z dzienną kapitalizacją.

Lepszy rachunek firmowy czy lokata?

Opłacalność utrzymywania środków na rachunku firmowym i lokacie zależy przede wszystkim od wysokości oprocentowania oraz zasady opodatkowania stosowanej przez bank. Regułą jest, że konta oprocentowane są niższej niż depozyty terminowe.

Przyjmijmy, że środki w wysokości 10 tys. zł na koncie firmowym oprocentowane są na poziomie 0,5%,  a na lokacie na poziomie 4%. Bank nie stosuje kapitalizacji dziennej, podatek Belki od lokaty jest więc naliczany. W takiej sytuacji utrzymywanie środków na lokacie jest znacznie bardziej opłacalne. Pamiętać jednak trzeba o podatku. W przypadku lokaty zyskowność trzeba zmniejszyć o 19% podatku. Natomiast odsetki naliczane od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych będą opodatkowane zgodnie z przyjętą przez przedsiębiorcę formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Będzie to więc podatek liniowy - 19% albo skala podatkowa (18%, 32%).

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które rozliczają przychód z działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 3%. Tak więc podatek od odsetek wyniesie w tym przypadku jedyne 1,5 zł.

Joanna Szlęzak-Matusewicz

Kierownik Zespołu Analiz Podatkowych Tax Care