Biuro Informacji Kredytowej

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) zostało powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. Biuro zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów banków/SKOK-ów w formie raportów kredytowych.

Każdy bank/ SKOK zgodnie z zapisami Ustawy prawo bankowe zobowiązany jest dokonywać oceny swojego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi, zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków pieniężnych.
W sytuacji ograniczonego dostępu do kompleksowej informacji, proces rozpatrywania wniosku kredytowego przez bank/SKOK wiąże się z trudnością oceny prawdziwej zdolności kredytowej klienta oraz ryzyka. W związku z tym bank powinien, zabezpieczając swoje interesy, żądać od klienta dodatkowych zabezpieczeń oraz podnosić koszty związane z obsługą kredytu.

Obecnie, w sytuacji możliwości skorzystania przez bank z usług BIK, bank/SKOK zwalnia klienta z obowiązku uzyskiwania indywidualnie z wielu instytucji, pisemnych zaświadczeń o stanie jego zobowiązań, a tym samym oszczędza czas klienta, nie naraża go na dodatkowe koszty oraz przyspiesza procedurę udzielenia kredytu. Ponadto, bank/SKOK korzystając z bazy BIK działa na rzecz zabezpieczenia lokat powierzonych mu przez klientów.

BIK tworząc system wymiany informacji pomiędzy instytucjami, w myśl Art. 7 Dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r., realizuje swoje zadania w interesie publicznym, ułatwiając klientom szybki i skuteczny dostęp do usług bankowych oraz przyczyniając się do ochrony ich depozytów. Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa według następujących zasad:

» Prawo do korzystania z informacji mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów zobowiązując się przekazywać do Biura regularnie pełne i kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami.

» Za poprawność i wiarygodność informacji dostarczonych do baz danych Biura odpowiedzialność ponoszą banki/ SKOK-i. Biuro odpowiada za zgodność informacji przekazywanych do użytkowników z danymi źródłowymi oraz zobowiązuje się do nie zmieniania ani modyfikowania przekazywanych danych.

» Biuro nie udziela bankom informacji, które mogłyby stanowić tajemnicę handlową, np. nie jest podawana nazwa instytucji, z której pochodzi informacja o kliencie. Zapytanie zawsze dotyczy konkretnej osoby, a pytający musi podać niezbędne dane identyfikacyjne osoby, odnośnie której sformułowane jest zapytanie.

» Wszelkie informacje gromadzone i wymieniane pomiędzy Biurem a użytkownikami mają charakter tajemnicy bankowej. Zwrócić należy również uwagę na istniejące zabezpieczenia w postaci odpowiedniego sprzętu oraz procedur wewnętrznych i zewnętrznych, które uniemożliwiają dostanie się przechowywanych przez BIK danych w niepowołane ręce.

BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przezeń mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane. BIK nie udziela żadnych telefonicznych informacji na temat danych przechowywanych w bazie.

Raporty
Klient indywidualny może otrzymać następujące rodzaje raportów:

» Raport Standard

» Raport Plus

» Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej

Raport STANDARD
1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu STANDARD, który dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez łącze na stronie internetowej BIK "Wypełnij wniosek", a następnie po jego wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać. Wypełnienie wniosku o Raport STANDARD możliwe jest w godzinach pracy Systemu, 7.00 - 21.00. W godzinach 21.00 - 7.00 system jest niedostępny.

2. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30 lub wysłać listem poleconym na adres:

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
Budynek Adgar Plaza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
dopisek: „ZAPYTANIE”

3. Raport STANDARD można odebrać bezpośrednio po złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub wyznaczony zostanie termin jego odbioru, zgodnie z ustawą nie dłuższy niż 30 dni. Raport STANDARD można otrzymać również listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do wniosku złożonego w Biurze Obsługi Klienta lub wysłanego listem poleconym, powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania opłaty za przesyłkę w wysokości 10 zł, na numer konta zgodny z wygenerowanym i dołączonym do wniosku wypełnionym formularzem przelewu/wpłaty.

Potwierdzenie powinno zawierać:

» numer konta, na które dokonano wpłaty,

» imię i nazwisko,

» adres zameldowania,

» w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem STANDARD.

4. Stan realizacji wniosku (np. to, czy wniosek wpłynął już do Biura Obsługi Klienta drogą pocztową lub został już z Biura Obsługi Klienta wysłany do Klienta) można sprawdzić poprzez wpisanie na stronie "Stan realizacji wniosku" unikalnego numeru wygenerowanego dla każdego wniosku o raport skierowanego przez Klienta do Biura Obsługi Klienta.

Raport PLUS
1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu PLUS, który dostępny jest w BOK lub poprzez łącze na stronie internetowej BIK "Wypełnij wniosek", a następnie po jego wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać. Klient jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za Raport, w zależności od wybranej opcji, na numer konta zgodny z wygenerowanym i dołączonym do wniosku wypełnionym formularzem przelewu / wpłaty. Wypełnienie wniosku o Raport PLUS możliwe jest w godzinach pracy Systemu, 7.00 - 21.00. W godzinach 21.00 - 7.00 system jest niedostępny.

2. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30 bądź wysłać listem poleconym na adres podany poniżej.

3. Raport PLUS zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub wyznaczony zostanie termin jego odbioru. Raport PLUS można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta po okazaniu potwierdzenia dokonania całkowitej opłaty za Raport PLUS, w zależności od wybranej opcji, na konto BIK. Raport PLUS można również otrzymać listem poleconym na wskazany adres. Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:

» numer konta, na które dokonano wpłaty,

» imię i nazwisko,

» adres zameldowania,

» w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem PLUS.

4. Stan realizacji wniosku (np. to, czy wniosek wpłynął już do Biura Obsługi Klienta drogą pocztową lub został już z Biura Obsługi Klienta wysłany do Klienta) można sprawdzić poprzez wpisanie na stronie "Stan realizacji wniosku" unikalnego numeru wygenerowanego dla wniosku o raport skierowanego przez Klienta do Biura Obsługi Klienta.

Wypełnienie wniosku o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej możliwe jest w godzinach pracy Systemu, 7.00 - 21.00. W godzinach 21.00 - 7.00 system jest niedostępny.

Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (udostępniany odpłatnie na życzenie zainteresowanego)
1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, który dostępny jest w BOK lub poprzez łącze na stronie internetowej BIK "Wypełnij wniosek", a następnie po jego wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Raport, w zależności od wybranej opcji, na numer konta zgodny z wygenerowanym i dołączonym do wniosku wypełnionym formularzem przelewu / wpłaty. Wypełnienie wniosku o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej możliwe jest w godzinach pracy Systemu, 7.00 - 21.00. W godzinach 21.00 - 7.00 system jest niedostępny.

2. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30 bądź wysłać listem poleconym na adres podany poniżej.

3. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub wyznaczony zostanie termin jego odbioru. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty za Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, w zależności od wybranej opcji. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej można również otrzymać listem poleconym na wskazany adres. Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:

» numer konta, na które dokonano wpłaty,

» imię i nazwisko,

» adres zameldowania,

» w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem PLUS z IOP.

4. Stan realizacji wniosku (np. to, czy wniosek wpłynął już do Biura Obsługi Klienta drogą pocztową lub został już z Biura Obsługi Klienta wysłany do Klienta) można sprawdzić poprzez wpisanie na stronie "Stan realizacji wniosku" unikalnego numeru wygenerowanego dla wniosku o raport skierowanego przez Klienta do Biura Obsługi Klienta.

Sprawdzenie stanu realizacji wniosku o Raport STANDARD , PLUS lub PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej możliwe jest w godzinach pracy Systemu, 7.00 - 21.00. W godzinach 21.00 - 7.00 system jest niedostępny.

Adres, na jaki należy przesyłać wypełnione wnioski:

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
Budynek Adgar Plaza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
dopisek: „ZAPYTANIE”

Przedsiębiorcy
Do dyspozycji przedsiębiorców BIK stawia produkty BIK4Company generowane przez system ESOR. Pozwalają one na szybką, obiektywną i wystandaryzowaną analizę i ocenę sytuacji ekonomiczno–finansowej firm prowadzących pełną sprawozdawczość.

Produkty BIK4Company to  narzędzia wykorzystywane przez:

» instytucje finansowe, w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz w procesie sprzedażowym do pozyskiwania informacji o potencjalnych klientach,

» instytucje rządowe do monitorowania spółek Skarbu Państwa, jako elementu nadzoru właścicielskiego,

» instytucje samorządowe do cyklicznego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, z którymi współpracują lub które nadzorują,

» podmioty gospodarcze, które w prosty sposób mogą szybko dokonać oceny na tle branży zarówno własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jak też sytuacji swoich partnerów biznesowych, tym samym ograniczając ryzyko związane z kontaktami biznesowymi.

W Systemie ESOR ocenie mogą być poddawane podmioty gospodarcze, prowadzące pełną sprawozdawczość finansową. Założenie to wynika z kształtu przygotowanych tablic punktowych, opartych na wskaźnikach finansowych określających sytuację finansową podmiotów gospodarczych takich jak: zyskowność, rentowność, płynność, sprawność działania, zadłużenie. Produkty BIK4Company mogą zatem być wykorzystywane w szerokim zakresie, jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji zarówno kredytowych w sektorze bankowym, jak i biznesowych w sektorze przedsiębiorstw.