Jakie źródła dochodu akceptuje bank przy udzielaniu kredytu?

włącz . Opublikowano w FAQs

Bank udzielając kredytu lub pożyczki chce mieć pewność, że klient będzie w stanie go spłacić. Źródła dochodu, jakie bank może zaakceptować to:
  • umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony
  • umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło)
  • działalność gospodarcza rozliczana na zasadach ogólnych, karty podatkowej lub ryczałtu
  • kontrakty okresowe
  • dochody z tytułu pełnienia funkcji publicznych
  • dochody z wynajmu nieruchomości
  • renta lub emerytura o charakterze stałym
  • prowadzenie gospodarstwa rolnego
  • kontrakty marynarzy oraz innych osób zatrudnionych na statkach
  • aktywa płynne (środki pieniężne, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa itp.)
Każdy bank może według własnego uznania akceptować niektóre z tych źródeł dochodów. Najpchętniej bank udzieli kredytu lub pożyczki osobie, która posiada stałe źródło dochodu, jak. np. umowa o pracę na czas nieokreślony. Ważne jest, aby firma, w której jest zatrudniony klient nie znajdowała się w stanie upadłości lub likwidacji. W takim przypadku bank odmówi udzielenia kredytu. Jeżeli umowa o pracę lub kontrakt jest na czas określony, wówczas okres kredytowania nie może wykraczać poza datę wygaśnięcia umowy. Podobnie traktowane są dochody z tytułu pełnienia funkcji publicznych, np. posła, który nie ma pewności, że zostanie wybrany na następną kedencję. Dotyczy to również członków rad nadzorczych. Zdolność kredytowa jest podstawowym czynnikiem determinującym decyzję banku w zakresie udzielenia kredytu lub pożyczki.