papiery wartościowe

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją prowadzącą i nadzorującą system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

  • Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku.

Powiązane artykuły