Bilans płatniczy Polski - XI 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W listopadzie odnotowano kolejny raz ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. Rok wcześniej saldo też było ujemne i wyniosło 584 mln EUR.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w listopadzie 2014 roku odnotowano ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących, które wyniosło 268 mln EUR.
Na wartość tego salda wchodziły ujemne salda: dochodów pierwotnych i obrotów towarowych. Na zmniejszenie deficytu miały wpływ dodatnie salda usług i dochodów wtórnych.
Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 14 mln EUR.
W listopadzie ubiegłego roku eksport towarów wyniósł 13.556 mln EUR, a import 13.652 mln EUR. W porównaniu z danymi za listopad 2013 roku wartość eksportu towarów była wyższa o 311 mln EUR, tj. o 2,4%, natomiast import towarów zwiększył się o 613 mln EUR, tj. o 4,7%.
Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 96 mln EUR i, w porównaniu do listopada 2013 r., pogorszyło się o 302 mln EUR.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 2.868 mln EUR i, w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r., zmniejszyły się o 45 mln EUR, tj. o 1,5%. Wartość rozchodów wyniosła 2.261 mln EUR i była wyższa o 9 mln EUR, tj. o 0,4%. Saldo eksportu usług było dodatnie i wyniosło 607 mln EUR. Na taki wynik złożyły się salda usług transportowych (373 mln EUR), podróży zagranicznych (131 mln EUR) oraz pozostałych usług (104 mln EUR).
W listopadzie ubiegłego roku ujemne saldo dochodów pierwotnych wyniosło 1.149 mln EUR. W analogicznym okresie 2013 r. saldo to było również ujemne i wyniosło 1.507 mln EUR. Na deficyt dochodów pierwotnych, w listopadzie 2014 r., złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (1.252 mln EUR) oraz dodatnie salda wynagrodzeń pracowników (87 mln EUR) i pozostałych dochodów pierwotnych (16 mln EUR).
Na saldo dochodów z inwestycji miały wpływ przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich w wysokości 984 mln EUR. Z tego dywidendy stanowiły 294 mln EUR, reinwestowane zyski 505 mln EUR oraz naliczone odsetki od instrumentów dłużnych - 185 mln EUR. Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów od dłużnych papierów wartościowych emisji polskich podmiotów  w wysokości 319 mln EUR) oraz naliczone odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych  w kwocie 161 mln EUR), głównie z tytułu otrzymanych kredytów przez polskie podmioty.
W listopadzie 2014 roku saldo rachunku finansowego było ujemne i wyniosło 413 mln EUR. Nierezydenci zainwestowali 1.291 mln EUR. W tym samym miesiącu polskie inwestycje za granicą, łącznie z aktywami rezerwowymi Narodowego Banku Polskiego wzrosły o 878 mln EUR. Zobowiązania rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich wzrosły o 266 mln EUR.
W listopadzie ubiegłego roku saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło 629 mln EUR. Inwestycje nierezydentów w udziałowe papiery wartościowe wzrosły netto o 165 mln EUR. Natomiast zakupili dłużne papiery wartościowe (głównie skarbowe papiery wartościowe wyemitowane na rynek krajowy) o wartości 464 mln EUR. Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było dodatnie i wyniosło 396 mln EUR.
Dodatnie saldo inwestycji rezydentów za granicą w listopadzie ubiegłego rok wyniosło 878 mln EUR. Saldo inwestycji bezpośrednich było dodatnie i wyniosło 367 mln EUR. Saldo pozostałych inwestycji polskich podmiotów było ujemne i wyniosło 471 mln EUR.