Handel zagraniczny za 11 miesięcy 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Handel zagranicznyW listopadzie ubiegłego roku spadły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano ponadto wzrost deficytu handlowego.

W listopadzie 2014 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 60.695,1 mln PLN a import 63.198,6 mln PLN. W efekcie saldo obrotów handlowych z zagranicą było ujemne i wyniosło 2.503,5 mln PLN.
Natomiast w okresie styczeń-listopad 2014 roku skumulowana wartość eksportu wyniosła 628.980,4 mln PLN i była wyższa o 4,9% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.
Stanowi to kwotę równoważną 202.992,4 mln USD lub 150.465,8 mln EUR. Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 6,5% a w euro wzrósł o 4,8%.
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,9% (w tym UE 77,1% oraz strefy euro 53,6%).
Import za pierwsze 11 miesięcy 2014 roku wyrażony w cenach bieżących osiągnął poziom 636.152,3 mln PLN i był o 5,1% wyższy niż rok wcześniej. Stanowi to równowartość 205.332,8 mln USD (wzrost o 6,7%) lub 152.189,4 mln EUR (wzrost o 5,0%). Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 65,4%, natomiast Unii Europejskiej 58,6% a strefy euro 46,0%.
W efekcie odnotowano ujemne saldo obrotów handlowych w wysokości 7.171,9 mln PLN (2.340,4 mln USD lub 1.723,6 mln EUR). W analogicznym okresie 2013 roku saldo było też ujemne i stanowiło 5.687,2 mln PLN (1.817,2 mln USD lub 1.378,6 mln EUR).
Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 111.473,9 mln zł osiągnięto z krajami rozwiniętymi. W handlu z krajami Unii Europejskiej dodatnie saldo wyniosło 112.333,9 mln zł a z krajami strefy euro 44.427,3. Deficyt handlowy 87.798,1 mln zł odnotowano w obrotach z krajami rozwijającymi się, w tym w handlu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej deficyt wyniósł 30.847,7 mln zł, głównie z powodu dużego importu surowców energetycznych z Rosji.
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w pierwszych 11 miesiącach 2014 roku około 2/3 całkowitych obrotów handlowych Polski.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu w tym okresie byli: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Rosja, Holandia, Szwecja, Węgry, Słowacja. Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Holandia, Francja, Czechy, Wielka Brytania, Belgia, Stany Zjednoczone. Udział Niemiec w polskim eksporcie w okresie 11 miesięcy ubiegłego roku zwiększył się o 0,9 p. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku i wyniósł 26,9%, a w imporcie pozostał na tym samym poziomie i wyniósł 21,8%.
W tym samym okresie udział Rosji w polskim eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku o 1,0 p. proc. i wyniósł 4,3%, natomiast udział importu spadł o 1,4 p. proc. do poziomu 10,7%.