Bilans płatniczy w maju 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W maju kolejny już raz odnotowano dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących. Istotny wpływ na taki wynik miał wynik obrotów handlowych z zagranicą.

 

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w maju 2014 roku odnotowano dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących, które wyniosło 280 mln EUR. Rok wcześniej dodatnie saldo też było dodatnie wyniosło 517 mln EUR.
Na wartość tego salda wchodziły dodatnie salda: transferów bieżących (1.002 mln EUR) usług (464 mln EUR) i obrotów towarowych (175 mln EUR). Natomiast na jego zmniejszenie wpłynęło ujemne saldo dochodów (1.361 mln EUR). W maju ubiegłego roku saldo rachunku bieżącego było ujemne i stanowiło 176 mln EUR. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3.257 mln EUR.
W maju br. eksport towarów wyniósł 13.642 mln EUR, a import 13.467 mln EUR. W porównaniu z danymi za maj 2013 roku wartość eksportu towarów była wyższa o 1.386 mln EUR (o 11,3%), natomiast import towarów wzrósł o 1.212 mln EUR (o 9,9%). Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 175 mln EUR i w porównaniu do maja ubiegłego roku było wyższe o 174 mln EUR.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 2.639 mln EUR i, w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 r., zwiększyły się o 42 mln EUR, tj. o 1,6%. Wartość rozchodów wyniosła 2.175 mln EUR i była wyższa o 90 mln EUR, tj. o 4,3%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 464 mln EUR, złożyły się dodatnie salda usług transportowych (321 mln EUR) i podróży zagranicznych (226 mln EUR) oraz ujemne saldo pozostałych usług (83 mln EUR).
Tegoroczne majowe przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 2.639 mln EUR i, w porównaniu do maja 2013 r., były wyższe o 42 mln EUR, tj. o 1,6%. Wartość rozchodów wyniosła 2.175 mln EUR. Saldo usług wyniosło 464 mln EUR.
W maju br. ujemne saldo dochodów wyniosło 1.361 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i stanowiło 1.433 mln EUR. Saldo dochodów wynikało z dodatniego salda wynagrodzeń pracowników  w wysokosci100 mln EUR oraz ujemnego salda dochodów z inwestycji stanowiącego 1.461 mln EUR.
Napływ środków z Unii Europejskiej wyniósł w maju br. 1.157 mln EUR, głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz w transferach kapitałowych 2.983 mln EUR. W tym samym okresie Polska wpłaciła 348 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich. W efekcie majowe saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3.792  mln EUR.
Saldo rachunku finansowego było w maju br. ujemne i wyniosło 2.021 mln EUR, co oznacza odpływ kapitału z Polski. Inwestycje nierezydentów w Polsce wzrosły netto o 4.225 mln EUR. W tym samym czasie wzrosły inwestycje polskich podmiotów za granicą o kwotę netto 6.294 mln EUR.
Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było w analizowanym okresie dodatnie i wyniosło 1.231 mln EUR, na co złożyły się:
-    napływ netto środków zwiększający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (1.151 mln EUR),
-    napływ środków w postaci instrumentów dłużnych (197 mln EUR),
-    ujemne reinwestowane zyski (117 mln EUR.

W maju 2014 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 1.740 mln EUR. Nierezydenci zainwestowali netto w dłużne papiery wartościowe 1.055 mln EUR. W tym samym czasie napłynął kapitał z tytułu inwestycji nierezydentów w udziałowe papiery wartościowe w kwocie 685 mln EUR.
Saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce było w maju br. dodatnie i wyniosło 1.254 mln EUR, na co decydujący wpływ miał wzrost zobowiązań NBP o kwotę 696 mln EUR, sektora bankowego o 567 mln EUR i pozostałych sektorów o 81 mln EUR. W tym samym czasie zobowiązania sektora rządowego wzrosły o 90 mln EUR.
W maju br. saldo inwestycji rezydentów za granicą było ujemne i wyniosło 6.294 mln EUR. Rezydenci zwiększyli swoje aktywa zagraniczne postaci pozostałych inwestycji o 3.567 mln EUR, inwestycji bezpośrednich o 2.267 mln EUR oraz portfelowych - o 460 mln EUR.
Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 468  mln EUR.
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski na koniec maja 2014 roku wyniósł 74.486 mln EUR.