Dług publiczny w III kwartale 2012 roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W trzecim kwartale 2012 roku zmniejszyło się zadłużenie sektora finansów publicznych, głównie dzięki obniżeniu zadłużenia Skarbu Państwa.


Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją na koniec III kwartału 2012 roku wyniosło 881.098,1 mln zł, co oznacza spadek wobec poprzedniego kwartału o 0,7%, czyli 6.413,1 mln zł.
Natomiast zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji spadło wobec poprzedniego kwartału o 7.139,2 mln PLN, tj. o 0,8%. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 20.155,4 mln PLN, tj. o 2,5%. W efekcie na koniec września 2012 roku Państwowy Dług Publiczny po konsolidacji wyniósł 835.498,1 mln PLN. Zadłużenie Skarbu Państwa w III kwartale spadło o 8.167,0 mln PLN (o 1,1%) a licząc od początku roku wzrosło o 20.240,1 mln PLN (o 2,7%).
Na zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji złożyły się:
•    zadłużenie podsektora rządowego 769.255,7 mln PLN stanowiło (92,1% długu ogółem), w tym zadłużenie Skarbu Państwa stanowiło
•    zadłużenie podsektora samorządowego 64.665,1 mln PLN (7,7% długu ogółem);
•    zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych 1.577,3 mln PLN (0,2% długu ogółem).
Na koniec III kwartału 2012 r. zadłużenie sektora finansów publicznych wobec nierezydentów wyniosło 434,5 mld zł, co stanowiło 52,0% całości zadłużenia. Rok wcześniej udział zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych wynosił 49,2%.
Na koniec III kwartału 2012 roku Państwowy Dług Publiczny wyniósł 53,5% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych liczony według kryterium fiskalnego z Maastricht (Excessive Deficit Procedure, „EDP”) wyniósł w III kwartale 2012 roku 883.796,0 mln PLN i stanowił 56,4% PKB.