Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa - listopad 2012

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Polska gospodarka zwalnia tempo. Trudności przeżywa sektor budowlany. Rok 2013 staje pod znakiem dużych wyzwań.


Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS, w listopadzie 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była o 4,8% niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 0,8% niższa niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,9% niższym w porównaniu z miesiącem poprzednim oraz o 1,9% niższym niż rok wcześniej. W okresie rocznym spadek produkcji sprzedanej nastąpił w 12 działach przemysłu. Najwyższą dynamikę spadkową odnotowano w: w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 10,6%), mebli (o 9,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 8,0%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,9%), metali (o 7,6%) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,7%).  Natomiast wzrost produkcji sprzedanej przemysłu miał miejsce w 22 działach, a największy w: produkcji urządzeń elektrycznych (o 5,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 5,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 4,4%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 4,0%), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,9%) oraz artykułów spożywczych (o 3,5%).
Listopad 2012 roku przyniósł pogorszenie sytuacji produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. W okresie 11 miesięcy 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 2,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2012 r. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu oraz o 0,1% niższe niż rok wcześniej.
Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie 2012 roku o 9,1% niższa w porównaniu z miesiącem poprzednim i o 5,3% niższa niż rok wcześniej.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie ubiegłego roku odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej o 1,5% wobec miesiąca poprzedzającego oraz spadek o 10,7% wobec listopada 2011 roku.
Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa.
W okresie styczeń-listopad 2012 roku produkcja budowlano-montażowa była o 1,5% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
W porównaniu z miesiącem poprzednim zmniejszenie w listopadzie zrealizowanych robót budowlanych nastąpiło w: przedsiębiorstwach specjalizujących się w pracach związanych ze wznoszeniem budynków (o 17,9%), w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 4,1%) i w przedsiębiorstwach inżynierii lądowej i wodnej (o 3,3%). Wobec listopada 2011 roku spadek poziomu realizowanych robót budowlano-montażowych miał miejsce w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków (o 7,6%), w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,0%), w przedsiębiorstwach inżynierii lądowej i wodnej (o 3,5%). Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2012 roku były o 0,2% niższe niż w miesiącu poprzednim oraz o 1,1% niższe niż rok wcześniej.